Zasady potwierdzania i uprawniania cudzoziemców do gry w klubach polskich

Zasady potwierdzania i uprawniania cudzoziemców do gry w klubach polskich

Polskie kluby, nawet te z niższych lig, coraz chętnie zatrudniają zawodników zagranicznych. Jakie są zasady ustalone przez Polski Związek Piłki Nożnej dotyczące uprawniania zawodników – cudzoziemców do gry?

Przy analizie przepisów należy rozgraniczyć zawodników z obszaru Unii Europejskiej oraz zawodników spoza Unii Europejskiej. Czym innym jest również potwierdzenie legalności pobytu zawodnika w Polsce, potwierdzenie zawodnika do klubu oraz uprawienie do występowania zawodnika w spotkaniach ligowych.

Zgodnie z przepisami PZPN do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców.

Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym uprawnienie do gry w drużynie seniorów może nastąpić po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę. Liczbę zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej mogących równocześnie występować na boisku w poszczególnych meczach określają odrębne przepisy związków piłkarskich i regulaminy poszczególnych rozgrywek.

W sytuacji potwierdzenia do klubu zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej, jego  uprawnienie do gry w drużynie seniorów może nastąpić po dostarczeniu organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP.

W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry, klub jest odpowiedzialny, pod rygorem kary dyscyplinarnej za niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek  zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi podstawę do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia zawodnika do gry.

Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry w drużynie seniorów wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w  której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika, ale dopuszcza się potwierdzenie i uprawnienie  do gry w klubie IV ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet i mężczyzn jednego zawodnika –  cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora, czyli bez kontraktu, pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu w Polsce. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zawodników uczestniczących wyłącznie w rozgrywkach juniorów dowolnej kategorii wiekowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki IV ligi lub niższych klas rozgrywkowych oraz II ligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych kobiet, może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu mistrzowskim więcej niż 1 zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu.

Zgodnie z przepisami piłkarskimi – zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej oznacza zawodnika posiadającego obywatelstwo inne niż kraju członka Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu tj. kraju innego niż:
1) Austria,
2) Belgia,
3) Bułgaria,
4) Chorwacja,
5) Cypr,
6) Czechy,
7) Dania,
8) Estonia,
9) Finlandia,
10) Francja,
11) Grecja,
12) Hiszpania,
13) Holandia,
14) Irlandia,
15) Islandia,
16) Liechtenstein,
17) Litwa,
18) Luksemburg,
19) Łotwa,
20) Malta,
21) Niemcy,
22) Norwegia,
23) Polska,
24) Portugalia,
25) Rumunia,
26) Słowacja,
27) Słowenia,
28) Szwajcaria,
29) Szwecja,
30) Węgry,
31) Wielka Brytania,
32) Włochy.

Należy także pamiętać, że zasadą jest, iż w każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.

Szczególne zasady dotyczą pozyskiwania zawodników – cudzoziemców niepełnoletnich, czyli zawodników poniżej 18 roku życia, o czym w kolejnych wpisach.

Podobne artykuły