Ważna zmiana przepisów PZPN – zasady komunikacji pomiędzy klubem piłkarskim, a zawodnikiem.

Ważna zmiana przepisów PZPN – zasady komunikacji pomiędzy klubem piłkarskim, a zawodnikiem.

We wczorajszym wpisie informowałem, że od 1 stycznia 2024 roku zmienia się kilka ważnych przepisów piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczących kontraktów piłkarskich.

Jedną z bardzo ważnych zmian jest obowiązująca od wczoraj zmiana dotycząca zasad komunikacji pomiędzy klubem piłkarskim, a zawodnikiem.

Jest to bardzo istotny przepis, ponieważ jego nieznajomość (niestosowanie) może wpłynąć np.: na uchybienie przez klub terminowi na zaskarżenie do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN oświadczenia zawodnika o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, a tym samym może skutkować „darmowym” odejściem (utratą) zawodnika za którego klub mógłby otrzymać zapłatę za transfer, czy choćby ekwiwalent.

Strony kontraktu piłkarskiego, a więc klub i zawodnik mają obowiązek w jego treści wskazać swoje adresy e- mailowe do doręczeń związanych z wykonywaniem tej umowy. Należy pamiętać, że jeśli przepisy uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej – mówią o formie pisemnej (również pod rygorem nieważności) rozumie się przez to także zeskanowany, podpisany przez osoby upoważnione dokument, przesłany pocztą elektroniczną na wskazany w kontrakcie piłkarskim adres email drugiej strony.

Według nowych przepisów takie oświadczenia (klubu lub zawodnika) uważa się za złożone drugiej stronie kontraktu piłkarskiego z chwilą doręczenia:

1) oświadczenia w formie pisemnej, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jednakże najpóźniej z upływem 7 dnia od dnia awizowania przesyłki listownej poleconej lub

2) zeskanowanego dokumentu na wskazany w kontrakcie adres email drugiej strony kontraktu, jednakże najpóźniej z upływem 3 dnia od dnia wysłania wiadomości email.

 

Wobec powyższego wysłany zeskanowany i podpisany dokument drogą mailową (na adres drugiej strony podany w kontrakcie piłkarskim) uznaje się za doręczony najpóźniej z upływem 3 dnia od dnia wysłania wiadomości email do drugiej strony. Jeśli więc np. zawodnik wyśle do klubu maila z oświadczeniem, a klub przez kilka dni nie będzie sprawdzał maila to i tak uważa się, że zawodnik doręczył do klubu oświadczenie 3 dnia od wysłania takiego maila.

Terminy składania (wysłania) i odbioru (doręczenia) oświadczeń mają niebagatelne znaczenie przy wielu czynnościach prawnych regulowanych przez przepisy piłkarskie np.: termin na poinformowanie o przedłużeniu kontraktu piłkarskiego, składanie wezwania do zapłaty z zastrzeżeniem rozwiązania kontraktu z uwagi na zaległości w płatności wynagrodzenia na rzecz zawodnika, czy terminy na wszczęcie pozostałych procedur dotyczących przedwczesnego rozwiązywania kontraktów przez kluby lub przez zawodników.

Od dnia doręczenia oświadczeń biegną również terminy dla drugiej strony na zaskarżanie tych oświadczeń do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, a ich niedochowanie może spowodować przegranie powstałego sporu (np.: poprzez odrzucenie pozwu złożonego po terminie).

Jeśli jesteś zawodnikiem i podajesz w kontrakcie piłkarskim swojego emaila do kontaktu to pamiętaj, aby sprawdzać go na bieżąco, bo może czekać Cię niemiła niespodzianka !

Podobne artykuły