Warunki przyznania dotacji finansowej na infrastrukturę sportową w 2019 roku

0 komentarzy

Warunki przyznania dotacji finansowej na infrastrukturę sportową w 2019 roku

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości pozyskania dotacji na infrastrukturę sportową, jeszcze raz poniżej przedstawiam informacje dotyczącą programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019”

Wnioski o dotacje można składać do 31 marca 2019 roku do Ministerstwo Sporu i Turystyki.

Jeśli chodzi o dotacje na budowę balonów sportowych, to dotacja możliwa jest tylko na lekkie konstrukcje stałe. Nie można uzyskać dotacji na budowę, przebudowę i remont przekryć balonowych (pneumatycznych bez stałej konstrukcji). Możliwe jest dofinansowanie lekkiego przekrycia obiektów sportowych pod warunkiem zastosowania stałej konstrukcji.

Więcej informacji o podmiotach, które mogą ubiegać się o taką dotację oraz o przeznaczeniu dotacji, w tym możliwości sfinansowania budowy boisk i hal sportowych znajduje się pod tym linkiem: http://prawopilkarskie.pl/uwaga-w-dniu-4-marca-2019-ruszaja-nabory-dotacyjne-na-budowe-i-remont-duzej-infrastruktury-sportowej/

 

Wskazuję, że minimalna kwota inwestycji to 600.000 złotych (budowa obiektu) lub 300.000 złotych (modernizacja istniejącego już obiektu) . Wysokość dotacji w zależności od wskaźnika Gminy, w której inwestycja ma być realizowana wynosi od 33% do 80% kosztów kwalifikowanych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

1. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej, czyli np.: sportowe placówki oświatowe,

2. stowarzyszenia i fundacje powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku, prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, czyli także kluby i akademie piłkarskie,

3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Do wniosku inwestycyjnego należy załączyć:

1) dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek inwestycyjny do działania w imieniu wnioskodawcy

2) dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji:

a) decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (w przypadku pozytywnej oceny wniosku i zakwalifikowania go do dofinansowania, wnioskodawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, dostarczyć do MSiT ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej z zaświadczeniem o braku sprzeciwu wydanym przez ww. organ);

b) podstawowe elementy dokumentacji technicznej (plan zagospodarowania terenu, główne rzuty poziome i przekroje, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych),

c) zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo – finansowy zadania inwestycyjnego,

d) w przypadku modernizacji dokumentacja zdjęciowa na nośniku elektronicznym, obrazująca stan istniejącego obiektu.

 

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku umowy dzierżawy, należy dołączyć kopię stosownej umowy, która musi obowiązywać przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia planowanego zakończenia zadania)

4) dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym tj. w szczególności:

a) pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego (w przypadku pozytywnej oceny wniosku i zakwalifikowania go do dofinansowania, wnioskodawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, potwierdzić złożone oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych, przedkładając stosowne dokumenty – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego: budżet/wieloletni plan finansowy; w przypadku innych podmiotów: plan finansowy),

b) umowa zawarta przez wnioskodawcę z bankiem lub pożyczkodawcą, bądź też wydane przez nie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,

c) dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienia ich przyznania.

 

5) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

6) w przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych, dodatkowo należy złożyć:

a) dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami,

b) statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy,

c) zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku inwestycyjnego;

d) sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata.

 

7) zarchiwizowaną elektronicznie pełną dokumentacja wniosku (nośnik: CD/DV)

 

Ostateczny termin złożenia wniosku dotacyjnego ze wszystkimi załącznikami to 31 marzec 2019 roku.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.