W jakiej formie prawnej może działać klub piłkarski w Polsce?

0 komentarzy

W jakiej formie prawnej może działać klub piłkarski w Polsce? Podstawowym wymogiem działalności klubu sportowego jest posiadanie osobowości prawnej. Najprościej mówiąc posiadanie osobowości prawnej oznacza, że klub piłkarski może być podmiotem praw i obowiązków, czyli że może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych takich jak np.: zawieranie umów z zawodnikami i sponsorami. Posiadanie osobowości prawnej uprawnia również do występowania w obrocie gospodarczym, dokonywania procesów łączenia, podziału, przekształcania klubu, czy daje w końcu możliwość występowania w postępowaniach sądowych.

Regulacje prawne nie dopuszczają jednak działalności klubów piłkarskich we wszystkich formach prawnych, które na podstawie przepisów posiadają osobność prawną, np.: klubem piłkarskim nie może być spółdzielnia.

Reasumując powyższe – według obecnych regulacji prawnych klub piłkarski może działać pod postacią: stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.

Biorąc pod uwagę, że uczniowski klub sportowy funkcjonuje na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, z tym że członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele – to można stwierdzić, że obecnie wyróżniamy 3 podstawowe grupy – formy prawne działania klubów piłkarskich w Polsce. Są to:

a) stowarzyszenia

b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

c) spółki akcyjne

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób o celach niezarobkowych. Co do zasady stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Do założenia stowarzyszenia potrzeba co najmniej 15 osób mających obywatelstwo polskie oraz mających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Istnieje również możliwość zrzeszania się cudzoziemców, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce. Jeśli chodzi o kwestie uzyskiwania dochodów, to majątek stowarzyszenia stanowią głównie: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Należy podkreślić, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, ale dochody z działalności gospodarczej stowarzyszenia mogą być wykorzystywane jedynie do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. Między innymi z tego względu nie jest to optymalna forma prowadzenia klubu piłkarskiego, o czym będzie więcej w kolejnych wpisach na Blogu.

Natomiast, co do spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej – to są to podmioty kapitałowe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, a więc m.in.: również w celu prowadzenia klubu piłkarskiego i uzykiwania z tego tytułu zysku finansowego. Co ciekawe, wspólnicy spółki (założyciele) nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy spółki, a więc wkład wniesiony przez wspólników – założycieli – powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych. Nie jest to więc duża bariera finansowa dla osób chcących założyć klub piłkarski. Rejestracja spółki następuje poprzez uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co ważne, każdy ze wspólników ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego w proporcji określonej w przepisach lub w proporcji określonej przez samych wspólników w umowie spółki.

Podobnie jak spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – spółkę akcyjną zawiązać może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. I w tym przypadku wspólnicy spółki czyli akcjonariusze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej jest dużo większy niż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wynosi co najmniej 100.000 złotych. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych przez danego wspólnika akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

Szczegółowe zasady tworzenia, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej – reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Kluczowym pytaniem jest to, która z powyższych form działania klubu piłkarskiego jest najbardziej wymierna i efektywna dla założycieli i to zarówno pod względem prawnym, jak i finansowym. O tym w kolejnych wpisach na blogu.

W przypadku zainteresowania tematyką tego artykułu, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawnąbiuro@kancelaria-laszczyk.pl

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.