Blog

W jakich przypadkach Klub może jednostronnie rozwiązać kontrakt z winy Zawodnika?

Klubowi piłkarskiemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy Zawodnika wyłącznie w następujących, pięciu poniżej wskazanych przypadkach: 1) Zawodnik został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym przez