Blog

Wysokość opłaty od pozwu przed Piłkarskim Sądem Polubownym

Zawodnik składający pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego zobowiązany jest uiścić niepodlegającą zwrotowi kwotę w wysokości 300 złotych tytułem opłaty rejestracyjnej oraz wpis stosunkowy, który uzależniony jest od wartości przedmiotu