W związku z przedłużonymi do dnia 18 kwietnia 2021 roku na mocy najnowszego Rozporządzenia obostrzeniami dotyczącymi uprawiania sportu - w ostatnim tygodniu otrzymałem mnóstwo zapytań dotyczących umów stypendialnych dla zawodników, których zawarcie umożliwia kontynuowanie współzawodnictwa sportowego i dalsze korzystanie z obiektów sportowych.

Na podstawie art. 5 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie - klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników. Regulacja ta nie zawiera: minimalnej, ani maksymalnej kwoty stypendium, okresu jego przyznawania, warunków przyznawania czy terminu wypłaty. Powyższe pozwala klubom sportowym na dość dużą swobodę w zakresie ustanawiania i finansowania stypendiów sportowych.

Należy jednak pamiętać, aby przed ustanowieniem stypendium zbadać statut klubu w zakresie możliwości przyznawania stypendium oraz przygotować dodatkową dokumentacje. Warto przygotować: uchwałę zarządu o ustanowieniu stypendiów, regulamin przyznawania stypendiów, umowę stypendialną oraz wzór zaświadczenia zgodny z Rozporządzeniem, którym można będzie legitymować się przed zarządcą obiektu sportowego oraz w razie ewentualnej kontroli.

Odnoście kwestii dotyczącej opodatkowania stypendiów oraz ubezpieczeń, poniżej przytaczam najważniejsze regulacje prawne. Należy pamiętać, że w praktyce najczęściej stypendia sportowe będą przyznawane młodym zawodnikom.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 40b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 złotych.

Zgodnie z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania.

Art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne stypendystów to zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. n) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych - klub sportowy jest płatnikiem składek w stosunku do osób pobierających stypendia sportowe. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 w zw., z art. 8 ust. 12 wskazanej ustawy - stypendyści sportowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu.

Wobec powyższego - stypendyści sportowi obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, tylko wtedy jeśli nie są osobami uczącymi się lub studiującymi oraz nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny i należy badać go odrębnie w każdym klubie sportowym, tak aby podejmowane działania były zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Może być zdjęciem przedstawiającym trawa i tekst

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu