Regulamin strony

 REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.PRAWOPILKARSKIE.PL

I. Postanowienia ogólne. 

1. Serwis internetowy www.prawopilkarskie.pl dostępny pod adresem https://prawopilkarskie.pl zawiera artykuły, posty i informacje o tematyce prawniczej, w szczególności z zakresu prawa sportowego oraz informacje dotyczące prawodawstwa i zagadnień związanych z prawem sportowym w Polsce i na świecie, a także o tematyce sportowo – biznesowej. 

2. Regulamin określa rodzaje, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora, którym jest LASZCZYK FOOTBALL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Znaczenie określeń użytych w Regulaminie: 

  • a) Administrator – LASZCZYK FOOTBALL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Hawelańskiej 6A/98, 61-625 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000895173, NIP: 9721316407
  • b) Portal lub Serwis – portal internetowy www.prawopilkarskie.pl, którego LASZCZYK FOOTBALL GROUP Sp. z o.o. jest administratorem lub użytkownikiem; 
  • c) Formularz – usługa dostępna w serwisie zapewniająca kontakt z Administratorem. 

5. Regulamin udostępniany jest na stronie www.prawopilkarskie.pl

6. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione, a które zaakceptował. 

7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

II. Usługi świadczone przez Portal

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu, po zarejestrowaniu, lub bez wymogu rejestracji, a także świadczeniu innych usług, które zostały określone w Regulaminie i na zasadach w nim wskazanych. 

2. Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. 

III. Usługi dostępne na Portalu

1. Usługa Blog polegająca na udostępnianiu treści artykułów, postów i informacji świadczona jest za pośrednictwem Serwisu. Usługa jest bezpłatna. Usługa zawiera informacje o charakterze informacyjnym nie będące poradą prawną ani wzorem dokumentu przygotowanego przez Serwis. Usługa nie stanowi również porady lub informacji prawnej w indywidualnej sprawie. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności na sposób wykorzystywania treści przez Usługobiorcę. Za pomocą usługi Usługobiorca otrzymuje dostęp do informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, sporządzonych przez Administratora Serwisu, a także informacji będących ogólnodostępnymi w sieci teleinformatycznej Internet. 

2. Usługa Sklep świadczona jest na podstawie odrębnego regulaminu „Regulamin korzystania ze sklepu internetowego” znajdującego się na stronie internetowej www.prawopilkarskie.pl

3. Usługa Porada prawna lub inne doradztwo lub konsultacja prawna w sprawie indywidualnej lub inne usługi wskazane w zakładce „Współpraca” odbywają się poprzez dokonanie zgłoszenia przez Usługobiorcę poprzez e-mail: wspolpraca@prawopilkarskie.pl lub formularz zgłoszenia na warunkach określonych każdorazowo indywidualnie przez Administratora i Usługobiorcę.  

4. Usługa Newsletter może być świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny. Usługa Newsletter będzie świadczona w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez niego adres elektroniczny.

5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych lub modyfikacji dostępnych usług. 

6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 

IV. Odpowiedzialność.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu oraz zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej, w tym awarii systemu informatycznego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, w momencie przeprowadzania planowanej, modernizacji Serwisu bądź aktualizacji lub modernizacji jego oprogramowania, a także konserwacji serwera przez operatora świadczącego Serwisowi usługi we wspomnianym zakresie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. 

V. Ogólne warunki techniczne. 

1. Do korzystania z Usług, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę: 

a) dostępu do sieci Internet, 

b) prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej, 

c) innego oprogramowania wskazanego w poszczególnych regulaminach, o których informacje znajdują się na Portalu, 

2. Usługobiorca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Usługobiorcę niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Usługobiorcę z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku.

VI. Prawa Autorskie. 

1. Wszelkie prawa do treści znajdujących się na Portalu są własnością LASZCZYK FOOTBALL GROUP Sp. z o.o. lub Dariusza Laszczyka lub innego podmiotu i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane bez ich pisemnej wcześniejszej zgody. W razie wątpliwości korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, usługobiorca może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione przez inny podmiot na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bez pisemnej zgody Usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone oraz udostępniane osobom trzecim. 

2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi portalu jest możliwe jedynie dla własnych potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Usługobiorca nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.

VII. Postanowienia końcowe. 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie oraz obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu. 

2. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem serwisu, zapytania ofertowe, informacje dotyczące współpracy oraz informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu prosimy kierować na adres e-mailowy: wspolpraca@prawopilkarskie.pl, natomiast zapytania w sprawie szkoleń na adres e-mailowy: szkolenia@prawopilkarskie.pl

3. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 20 kwiecień 2021 roku.

4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.