Przedłużony LOCKDOWN SPORTU – wsparcie prawne dla branży sportowej zamierzającej otworzyć działalność

0 komentarzy

Przedłużony LOCKDOWN SPORTU – wsparcie prawne dla branży sportowej zamierzającej otworzyć działalność!

Od dzisiaj, czyli od 18 stycznia przedłużony został do końca stycznia tzw.: lockdown gospodarki wprowadzony na mocy rozporządzenia, który dotyczy również części sportu.

Wprowadzone zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności właśnie na mocy rozporządzenia, a nie ustawy budzą duże kontrowersje prawne i już są kwestionowane w wielu wyrokach sądowych. Precedensowe w tym zakresie było orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie II SA/Op 219/20 wskazujące, że zakazy w prowadzeniu działalności wprowadzone obecnie na mocy rozporządzenia są niezgodne z Konstytucja RP, a tym samym nielegalne. Kolejne już liczne wyroki sądowe wydawane przez sądy z całej Polski potwierdzają, że narzucone w drodze rozporządzenia zakazy są sprzeczne z prawem. Zaznaczyć jednak przy tym trzeba, że dopóki konkretny przepis prawa formalnie obowiązuje i nie został zmieniony lub uchylony to domniemywa się, że jest on zgodny z Konstytucją, dlatego każdy powinien sam rozważyć, czy zamierza mimo zakazów otworzyć prowadzenie działalności i narazić się na możliwe sankcje, a następnie czy będzie w stanie bronić swoich praw przed sądem.

 

Jeśli mimo formalnie obowiązującego zakazu prowadzenia działalności, w tym zakazu prowadzenia pewnych form działalności sportowej zdecydujecie się na otworzenie swojej działalności, warto przestrzegać poniżysz zasad tj.:

1. Przede wszystkim należy pamiętać, że mamy do czynienia z pandemią wirusa COVID-19, a więc bezwzględnie należy zachować wszelkie wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego i dbać o bezpieczeństwo.

2. W przypadku odwiedzin Inspekcji Sanitarnej i Policji należy się na ich żądanie wylegitymować i poprosić o podanie podstawy prawnej wylegitymowania.

3. Jeśli wizyta będzie dotyczyła otwarcia i prowadzenia przez Was działalności, a jej celem będzie jej zamkniecie (taki zapewne będzie cel wizyty) to należy zażądać podania podstawy prawnej takich działań wynikającej z USTAWY (poprosić o podanie nazwy ustawy, data wydania, dziennika ustaw itd.), a nie z rozporządzenia.

4. Nie należy w żaden sposób utrudniać prowadzenia czynności służbowych, a podczas nich najlepiej mieć świadków i ewentualnie nagrywać przebieg prowadzonych czynności (bez nagrywania wizerunku osób).

5. Interwencja Policji zakończy się prawdopodobnie na sporządzeniu notatki służbowej i próbie nałożenia mandatu karnego, którego oczywiście macie prawo odmówić przyjęcia, jeśli Waszym zdaniem nie złamaliście prawa. Natomiast interwencja Inspekcji Sanitarnej powinna zakończyć się sporządzeniem protokołu, który powinniście dokładnie przeczytać i ewentualnie zgłosić swoje zastrzeżenia i uwagi oraz zażądać ich wpisania do tego protokołu. W uwagach możecie zażądać wpisania, że przestrzegacie przy prowadzeniu działalności reżimu sanitarnego, a zakaz prowadzenia działalności wprowadzony rozporządzeniem jest niezgodny z art. 22 Konstytucji.

6. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu nałożonego przez Policję, prawdopodobnie zostaniecie przez Policję wezwani na przesłuchanie, a następnie sprawa zostanie skierowana do Sądu i po jakimś czasie z Sądu na podany przez Was adres (adres firmy) otrzymacie korespondencje listem poleconym, którą należy odebrać od listonosza i na kopercie wpisać datę jej odbioru.

7. W korespondencji z Sądu prawdopodobnie będzie wyrok nakazowy, a w takim przypadku powinniście w terminie 7 dni od jego odbioru wysłać do Sądu odpowiedź zawierającą sprzeciw od wyroku nakazowego, w której możecie podważyć legalność nałożonych zakazów w drodze rozporządzenia, a nie w drodze ustawy i wskazać na naruszenie m.in.: art. 22 Konstytucji.

8. Z Inspekcji Sanitarnej możecie otrzymać karę finansową, od której możecie się następnie odwołać składając skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, tak jak zrobił to m.in.: przedsiębiorca, który wygrał sprawę z Inspekcją Sanitarną przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie II SA/Op 219/20. Jeśli dotychczasowe orzecznictwo sądowe utrzyma się to Wasza skarga będzie skuteczna i sąd uchyli lub uzna za nieważną decyzję wydaną przeciwko Wam przez Inspekcję Sanitarną.

9. Pamiętaj jednak, że każda sytuacja jest inna, a każda sprawa rozpatrywana jest przez sąd w sposób indywidualny, wobec czego wyrok jednego sądu w podobnej sprawie nie musi zawsze pokrywać się z wyrokiem innego sądu.

10. Pamiętaj, że dopóki rozporządzenie nie zostało uchylone lub zmienione to formalnie ono obowiązuje w obrocie prawnym.

11. Pamiętaj także, aby zawsze odbierać korespondencje od listonosza i zapisywać na niej datę odbioru, bo na odwołanie od niekorzystnych rozstrzygnięć będziesz miał określony czas, po upływie którego stracisz możliwość obrony swoich praw. Brak odbioru korespondencji z Sądu lub Inspekcji Sanitarnej nie uchroni Cię przed sankcjami, a jedynie znacznie utrudni możliwość skutecznej obrony.

 

Niezależnie od powyższego należy również powiedzieć, że przedsiębiorcy zaczęli już składać pozwy przeciwko Skarbowi Państwa dotyczące ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za szkody finansowe powstałe na skutek zakazów w prowadzeniu biznesów wprowadzonych rozporządzeniami, które to zakazy nie mają umocowania w Konstytucji. Pomyślne zakończenie tych spraw utoruje drogę także dla branży sportowej do starania się o ewentualne odszkodowania finansowe poniesione wskutek wprowadzonego na mocy rozporządzenia lockdownu.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.