Prawo odkupu i pierwokupu zawodnika w przepisach PZPN

Nowe przepisy PZPN dotyczące pierwokupu i odkupu zawodnika przez klub

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące prawa odkupu i pierwokupu zawodników przez klub piłkarski.

Uregulowanie dotyczy sytuacji kiedy klub odstępujący (klub sprzedający) zawodnika do klubu pozyskującego (klubu kupującego) w treści umowy transferowej chce zastrzec sobie możliwość powrotu zawodnika do klubu z klubu do którego został definitywnie sprzedany.

Zawodnik po transferze definitywnym staje się bezwarunkowo zawodnikiem klubu pozyskującego, jednak klub odstępujący może wpisać do umowy transferowej możliwość ponownego transferu zawodnika do tego klubu. Pierwokup to prawo pierwszeństwa nabycia praw do zawodnika przez dany klub odstępujący w sytuacji kiedy klub pozyskujący chciałby w przyszłości sprzedać zawodnika do innego klubu. Prawo odkupu to możliwość dokonania zwrotnego przeniesienia praw do zawodnika na klub uprzednio sprzedający gracza na podstawie złożonego oświadczenia i zapłaty określonej kwoty ustalonej jako kwota odkupu.

Jeśli w umowie transferowej dokonano zastrzeżenia prawa pierwokupu lub odkupu i jeśli stroną takiej umowy transferowej oprócz klubu odstępującego i pozyskującego jest również zawodnik to klub uprawniony z prawa pierwokupu lub odkupu będzie mógł podpisać z zawodnikiem kontrakt na okres przypadający po wykonaniu tego prawa (kontrakt na przyszłość po wykonaniu określonego w umowie transferowej prawa).

Zarówno przy realizacji prawa pierwokupu i odkupu, jak i przy skorzystaniu z klauzuli odstępnego, na pisemny wniosek zawodnika klub obecnej rejestracji zawodnika zobowiązany jest wyznaczyć, w dobrej wierze, dogodny dla stron kontraktu termin na przeprowadzenie badań medycznych zawodnika we wskazanym we wniosku klubie.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej – „w przypadku, gdy Zawodnik zmienia przynależność klubową na Klub pozyskujący na podstawie umowy transferu definitywnego, zawierającej prawo odkupu lub pierwokupu Zawodnika przez Klub odstępujący, pod warunkiem uwzględnienia Zawodnika jako strony takiej umowy, Zawodnik oraz Klub odstępujący uprawnieni są do zawarcia Kontraktu, którego skuteczność jest uzależniona od złożenia przez Klub odstępujący oświadczenia o realizacji prawa odkupu lub pierwokupu Zawodnika, a jego podpisanie musi nastąpić nie później niż w dniu wejścia w życie umowy transferowej.”

Oba rozwiązania tj.: zarówno prawo pierwokupu jak i prawo odkupu mogą być korzystnymi opcjami dla klubów odstępujących na zasadzie transferu definitywnego perspektywicznych zawodników, należy jednak zwrócić uwagę na prawidłowe zabezpieczenie swoich przyszłych praw do takiego zawodnika.

Podobne artykuły