Nowe zasady spadków klubów 2. Ligi, awansów i spadków klubów 3. Ligi i awansów klubów 4. Ligi od sezonu 2024/2025 (cała uchwała PZPN z 7 czerwca 2024 roku)

Uchwała nr VI/85 z dnia 7 czerwca 2024 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia zasad spadków klubów 2. Ligi, awansów i spadków klubów 3. Ligi i awansów klubów 4. Ligi od sezonu 2024/2025

I. Na podstawie art. 37 § 1 pkt 12. Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

 

Art. 1

Począwszy od sezonu 2024/2025:

1. 4 kluby, które zajmą miejsca 15-18 w tabeli rozgrywek 2. Ligi, spadną do rozgrywek 3. Ligi, w których będą uczestniczyć w następnym sezonie;

2. 2 kluby, które zajmą miejsca 13 i 14 w tabeli rozgrywek 2. Ligi, będą uczestniczyć w meczach barażowych o udział w rozgrywkach 2. Ligi w następnym sezonie.

 

Art. 2

Począwszy od sezonu 2024/2025:

1. Cztery kluby, które zajmą 1. miejsca w tabelach rozgrywek poszczególnych grup 3. Ligi, awansują do rozgrywek 2. Ligi, w których będą uczestniczyć w następnym sezonie.

2. Cztery kluby, które zajmą 2. miejsca w tabelach poszczególnych grup 3. Ligi, będą uczestniczyć w meczach barażowych o udział w rozgrywkach 2. Ligi w następnym sezonie.

 

Art. 3

Mecze barażowe o udział w rozgrywkach 2. Ligi w następnym sezonie zostaną rozegrane wg następujących zasad:

1. W pierwszym etapie meczów barażowych uczestniczą cztery kluby, które zajmą 2. miejsca w tabelach poszczególnych grup 3. Ligi.

2. W ramach I etapu meczów barażowych:

a) Para nr 1 (2 kluby) rozegra jeden mecz;

b) Para nr 2 (2 kluby) rozegra jeden mecz;

c) układ par i gospodarzy wyłoni losowanie.

3. W drugim etapie meczów barażowych uczestniczą cztery kluby – zwycięzcy meczów I etapu i 2 kluby, które zajmą miejsca 13 i 14 w tabeli rozgrywek 2. Ligi.

4. W ramach II etapu meczów barażowych:

a) Zwycięzca meczu w parze nr 1 i klub, który zajmie miejsce 13 w tabeli rozgrywek 2. Ligi, rozegrają między sobą dwa mecze (mecz i rewanż),

b) Zwycięzca meczu w parze nr 2 i klub, który zajmie miejsce 14 w tabeli rozgrywek 2. Ligi, rozegrają między sobą dwa mecze (mecz i rewanż),

c) Gospodarzami pierwszych meczów będą zwycięzcy meczów I etapu.

Zwycięzcy meczów II etapu będą uczestniczyć w rozgrywkach 2. Ligi w następnym sezonie.

 

5. Do udziału w meczach barażowych uprawnione będą wyłącznie kluby, które zajmą 2. miejsca w tabelach poszczególnych grup 3. Ligi i uzyskają licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach 2. Ligi w następnym sezonie oraz kluby, które zajmą miejsca 13 i 14 w tabeli rozgrywek 2. Ligi i uzyskają licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach 2. Ligi w następnym sezonie.

6. W sytuacji, gdy dany klub nie przystąpi do meczów barażowych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy związkowe w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych.

 

Art. 4

Począwszy od sezonu 2024/2025:

1. 4 kluby, które zajmą miejsca 15-18 w tabeli danej grupy 3. Ligi, spadną do rozgrywek 4. Ligi, w których będą uczestniczyć w następnym sezonie;

2. Liczba drużyn spadających z danej grupy może ulec zwiększeniu w zależności od przynależności terytorialnej klubów spadających z 2. Ligi;

 

Art. 5

Począwszy od sezonu 2024/2025:

1. Cztery kluby, które zajmą 1. miejsca w tabelach rozgrywek poszczególnych grup 4. Ligi, awansują do rozgrywek właściwej terytorialnie grupy 3. Ligi, w których będą uczestniczyć w następnym sezonie.

2. Cztery kluby, które zajmą 2. miejsca w tabelach poszczególnych grup 4. Ligi, rozegrają mecze barażowe o awans do rozgrywek 3. Ligi.

 

Art. 6

Mecze barażowe o udział w rozgrywkach 3. Ligi w następnym sezonie zostaną rozegrane wg następujących zasad:

1. W pierwszym etapie meczów barażowych uczestniczą cztery kluby, które zajmą 2. miejsca w tabelach poszczególnych grup 4. Ligi.

2. W ramach I etapu meczów barażowych:

a) Para nr 1 (2 kluby) rozegra jeden mecz,

b) Para nr 2 (2 kluby) rozegra jeden mecz,

c) układ par i gospodarzy wyłoni losowanie

3. W drugim etapie meczów barażowych uczestniczą dwa kluby – zwycięzcy meczów I etapu.

4. W ramach II etapu meczów barażowych:

a) zwycięzcy meczów I etapu rozegrają między sobą jeden mecz,

b) gospodarza meczu wyłoni losowanie.

Zwycięzca meczu II etapu będzie uczestniczył w rozgrywkach 3. Ligi w następnym sezonie.

 

3. Rozgrywki barażowe o awans do rozgrywek 3. Ligi będą przeprowadzone w całości przez właściwy dla danej grupy 3. Ligi Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący procedurę licencyjną dla klubów 3. Ligi na kolejny sezon rozgrywkowy.

4. W sytuacji, gdy w danym Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej rozgrywki 4. Ligi są prowadzone w więcej niż jednej grupie rozgrywkowej, uczestnik meczów barażowych zostanie wyłoniony przez dany Wojewódzki Związek Piłki Nożnej zgodnie z zasadami opracowanymi przez ten Związek.

5. Do udziału w meczach barażowych uprawnione będą wyłącznie kluby, które zajmą 2. miejsca w tabelach poszczególnych grup 4. Ligi i uzyskają licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach 3. Ligi w następnym sezonie oraz kluby o których mowa w ust. 4, które uzyskają licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach 3. Ligi w następnym sezonie.

6. W sytuacji, gdy dany klub nie przystąpi do meczów barażowych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy związkowe w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych.

 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (7 czerwca 2024 roku).

Podobne artykuły