Nowe obowiązki klubu dotyczące opieki medycznej zawodnika

Nowe obowiązki klubu dotyczące opieki medycznej zawodnika

Zgodnie z nowelizacją przepisów piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej, która obowiązuje już od 1 stycznia 2024 roku każdy kontrakt piłkarski zawierany przez klub z zawodnikiem powinien posiadać odpowiednie zapisy dotyczące warunków i sposobu zapewnienia opieki medycznej zawodnikowi przez klub.

Dodatkowo w kontraktach piłkarskich które obowiązują po dniu 1 stycznia 2024 roku powinien znajdować się zapis ze zobowiązaniem klubu do wyrażenia zgody na zasięgnięcie przez zawodnika, na jego koszt, niezależnej opinii lekarskiej, w istotnych sytuacjach dotyczących jego stanu zdrowia, w których w sposób umotywowany kwestionuje on opinię lekarską przedstawioną przez klub. Opinia taka powinna zostać przygotowana przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie nauk medycznych. W przypadku rozbieżności opinii lekarskich, przedstawionych przez klub oraz przez zawodnika, zawodnik i klub zobowiązani są w dobrej wierze ustalić szczegółowe warunki zasięgnięcia trzeciej, wiążącej opinii lekarskiej u lekarza specjalisty będącego uznanym ekspertem z danej dziedziny nauk medycznych.

Aktualnie obowiązujące wzorce kontraktów piłkarskich powinny zostać dostosowane do nowych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej, które weszły w życie 1 stycznia 2024 roku.

Podobne artykuły