prawopilkarskie.pl

Należności za transfery krajowe – cz. 2

0 komentarzy

W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika należny jest ekwiwalent za wyszkolenie, czyli opłata za wyszkolenie i rozwój zawodnika, jaką klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu. Ekwiwalent za wyszkolenie naliczany jest od sezonu, w którym zawodnik ukończył 9 rok życia i należny jest klubowi odstępującemu za zawodnika:

1) który nie ukończył 23 roku życia, bez względu na jego status,

2) który zmienia barwy klubowe po ukończeniu 23 roku życia, ale przed ukończeniem 28 roku życia i któremu klub macierzysty złożył przed ukończeniem 23 roku życia propozycję zawarcia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej,

3) który zmienia barwy klubowe w trakcie obowiązywania umowy z klubem odstępującym.

Wysokość należnego klubowi odstępującemu ekwiwalentu uzależniona jest od płci zawodnika (kobiety lub mężczyźni), statusu zawodnika (amator lub zawodnik profesjonalny), wieku zawodnika, ilości sezonów w klubie odstępującym oraz klasy rozgrywkowej, w której występuje pierwszy zespół klubu pozyskującego.

Jeśli chodzi o przyporządkowanie klubów do poszczególnych kategorii to:

– kluby Ekstraklasy należą do kategorii 1

– kluby I i II ligi należą do kategorii 2

– kluby III i IV ligi należą do kategorii 3

– kluby pozostałych klas rozgrywkowych oraz wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach futsalu zostały zakwalifikowane do kategorii 4.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że za amatorów uznawani są zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN i/lub ligę zawodową. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.

Natomiast za zawodników profesjonalnych uznawani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę zawartą według wzoru PZPN (czyli kontrakt o profesjonalne uprawienie piłki nożnej) oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe niż określone dla zawodników amatorów. Status zawodnika profesjonalnego posiada również zawodnik, który po ukończeniu 15 roku życia podpisał, za zgodą przedstawicieli ustawowych, kontrakt z klubem piłkarskim.

Za każdy rok szkolenia zawodnika o:

1) statusie amatora oraz

2) zawodnika, któremu wygasł kontrakt i klub nie zaproponował przedłużenia umowy w formie pisemnej listem poleconym, co najmniej na 60 dni przed wygaśnięciem kontraktu, na co najmniej takich samych warunkach finansowych na jakich obowiązywała dotychczasowa umowa,

ustala się ekwiwalent w wysokości ryczałtowej obliczonej na podstawie stawek ryczałtowych wskazanych w przepisach wewnętrznych PZPN (tabela stawek dla amatorów).

Natomiast za każdy rok szkolenia zawodnika:

1) profesjonalnego, oraz

2) zawodnika któremu wygasł kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej i klub zaproponował mu przedłużenie umowy w formie pisemnej listem poleconym, co najmniej 60 dni przed wygaśnięciem kontraktu, na co najmniej takich samych warunkach finansowych, która to propozycja nie została przyjęta przez zawodnika oraz

3) zawodnika o statusie amatora, któremu klub zaoferował podpisanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej na warunkach uwzględniających jego wiek, klasę rozgrywkową, w której występuje, a także średnie warunki finansowe wynikające z umów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujących w klubie, a zawodnik nie przyjął przedstawionej propozycji,

ustala się ekwiwalent w wysokości ryczałtowej obliczonej na podstawie stawek ryczałtowych wskazanych w przepisach wewnętrznych PZPN (tabela stawek dla profesjonalistów).

Należy przy tym wskazać, że za każdą rundę rozgrywkową (czyli połowę sezonu) przysługuje połowa stawki określonej w powyżej wskazanych tabelach.

W przypadku zawodników wolnych, którzy nie mają żadnej umowy z klubem i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brali udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą, a którzy w dniu podpisania kontraktu nie ukończyli 23 roku życia, klub pozyskujący zobowiązany jest do zapłacenia klubowi odstępującemu od 40% do 80% ekwiwalentu.

Należy ponadto zaznaczyć, że wskazaną powyżej opłatę wnosi klub pozyskujący na rzecz klubu macierzystego szkolącego zawodnika bezpośrednio przed zmianą barw klubowych. Podstawą wyrejestrowania zawodnika z klubu odstępującego jest przedłożenie właściwemu związkowi piłki nożnej potwierdzenia wpłaty całości ekwiwalentu.

Aby zabezpieczyć klub odstępujący zawodnika (nazwijmy go klubem A) do klubu pozyskującego (B) przy następnej sprzedaży tego samego zawodnika, czyli przy sprzedaży tego zawodnika przez klub pozyskujący (B) do klubu następnego (C) w okresie 2 kolejnych lat i uzyskania w ten sposób przez klub (B) wyższego wynagrodzenia od klubu (C), wprowadzono dodatkowy zapis chroniący klub odstępujący (A). Mianowicie – w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika i wpłaty przez klub B ekwiwalentu na rzecz klubu A, a następnie kolejnej zmiany przynależności klubowej tego zawodnika z klubu B do klubu C, którego I zespół występuje w wyższej klasie rozgrywkowej niż klub A:

– w okresie między 1 a 12 miesiącem od momentu wpłaty opłaty ryczałtowej – klub B jest zobowiązany do wpłaty na rzecz klubu A ekwiwalentu w wysokości 80% różnicy pomiędzy opłatą ryczałtową, którą otrzymał klub A od klubu B, a opłatą ryczałtową, którą otrzymałby klub A w przypadku bezpośredniej zmiany przynależności do klubu C,

– w okresie między 1 a 12 miesiącem od momentu wpłaty opłaty ryczałtowej – klub B jest zobowiązany do wpłaty na rzecz klubu A ekwiwalentu w wysokości 60% różnicy pomiędzy opłatą ryczałtową, którą otrzymał klub A od klubu B, a opłatą ryczałtową, którą otrzymałby klub A w przypadku bezpośredniej zmiany przynależności do klubu C.

Natomiast kwestia należności ekwiwalentu za czas wypożyczenia zawodnika do innego klubu zależy od tego czy wypożyczenie jest odpłatne czy nieodpłatne. W przypadku odpłatnego transferu czasowego (wypożyczenia) zawodnika przeprowadzonego w czasie objętym szkoleniem – klubowi macierzystemu zawodnika nie przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za wyszkolenie za okres wypożyczenia zawodnika. Zryczałtowany ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika za okres odpłatnego wypożyczenia zawodnika przysługuje klubowi, do którego zawodnik został wypożyczony. W przypadku nieodpłatnego transferu czasowego zawodnika przeprowadzonego w czasie objętym szkoleniem – klubowi macierzystemu przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za szkolenie za okres wypożyczenia. Klubowi pozyskującemu zawodnika na mocy transferu czasowego nieodpłatnego – nie przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w okresie wypożyczenia zawodnika.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.