Lockdown polskiego sportu do 17 stycznia 2021 roku

0 komentarzy

Lockdown polskiego sportu do 17 stycznia 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 na terytorium Polski wprowadzone zostają obostrzenia dotyczące również uprawienia sportu piłka nożna.

Poniżej przytaczam najważniejsze obostrzenia, które zaczną obowiązywać w dniu 28 grudnia 2020 roku.

Do dnia 17 stycznia 2021 roku ustanowiono zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Do dnia 17 stycznia 2021 roku prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne m.in.: dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego. Należy jednak pamiętać, że ten przywilej dotyczy tylko i wyłącznie sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy, czyli np.: przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Potwierdzeniem faktu takiego zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Poważne wątpliwości prawne w tym zakresie może budzić interpretacja powyższego zapisu w kontekście tego czy regulacja ta dotyczy wyłącznie Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy także możną ją rozszerzyć na poszczególne wojewódzkie związki piłkarskie. Z wykładni literalnej tego przepisu wynika, że dotyczy ona tylko Polskiego Związku Piłki Nożnej, a więc rozgrywki organizowane przez wojewódzkie związki piłki nożnej nie są objęte tym przepisem, co miałoby fatalne skutki dla niższych lig piłkarskich. Za inną interpretacją przepisu mogłaby przemawiać wykładnia funkcjonalna oraz fakt, że w zespołach z niższych lig również mogą grać zawodnicy o statucie zawodowca (profesjonalisty). Można założyć, że dopóki nie pojawi się wykładnia w tym zakresie ze strony samego prawodawcy, będą pojawiały się tu liczne wątpliwości interpretacyjne.

Dalej – do dnia 17 stycznia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne tylko po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego (w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

W przypadku wymienionym powyżej podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15 – minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Dodatkowo osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Niezależnie od wskazanych powyżej przepisów należy wyjaśnić, że sportem zawodowym jest uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Dodatkowo prawo piłkarskie podaje definicję zawodowego piłkarza (profesjonalisty), która również może być pomocna przy interpretacji powyższych regulacji. Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający zawarty z klubem kontrakt oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie. Status zawodnika profesjonalnego posiada również zawodnik, który po ukończeniu 15 roku życia podpisał, za zgodą przedstawicieli ustawowych, kontrakt z klubem piłkarskim, na okres nie przekraczający 3 lat.

Powyższe regulacje dość mocno ograniczają prowadzenie działalności sportowej na terytorium Polski. Przytoczone powyżej przepisy wchodzą w życie już z dniem 28 grudnia 2020 roku, tym samym traci moc prawna poprzednie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.