Które przepisy Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN zostały zawieszone ? (pełna lista zawieszonych przepisów PZPN)

Które przepisy Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN zostały zawieszone ? (pełna lista zawieszonych przepisów PZPN)

Po tym jak kilka dni temu FIFA zawiesiła w części nowe przepisy dotyczące działalności agentów piłkarskich FIFA Football Agent Regulations, również Polski Związek Piłki Nożnej analogicznie zawiesił część kontrowersyjnych przepisów polskiego Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN.

Decyzją z 5 stycznia 2024 roku Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej z dniem 1 stycznia 2024 roku zawiesiła część przepisów uchwały nr VII/116 z dnia 8 sierpnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN.

 

Które dokładnie przepisy zostały zawieszone ?

W związku z licznymi zapytaniami, poniżej podaję pełną listę wszystkich zawieszonych od 1 stycznia 2024 roku przepisów Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN:

I. Przepisy zawieszone w zakresie reprezentowania klientów:

1) Art. 6 ust. 8 Regulaminu – „Agent może wykonywać Usługi Agenta oraz Inne usługi wyłącznie dla jednej strony Transakcji, z zastrzeżeniem dozwolonej podwójnej reprezentacji, tj. sytuacji, w której Agent świadczy Usługi Agenta i Inne usługi na rzecz Klienta indywidualnego i Podmiotu pozyskującego w ramach tej samej Transakcji, pod warunkiem uzyskania uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody obu Klientów”

2) Art. 6 ust. 9 Regulaminu – „Agent nie może w szczególności wykonywać Usług Agenta ani Innych usług w ramach tej samej Transakcji dla:

a) Podmiotu odstępującego i

b) Klienta indywidualnego; lub

c) Podmiotu pozyskującego i Podmiotu odstępującego; lub

d) wszystkich stron tej samej Transakcji.”

 

3) Art. 6 ust. 10 Regulaminu – „Agent i Powiązany Agent nie mogą świadczyć Usług Agenta ani Innych usług dla różnych Klientów w ramach tej samej Transakcji, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego artykułu.”

 

II. Przepisy zawieszone w zakresie opłat za usługi (prowizji):

1) Art. 8 ust. 2 Regulaminu – „Uiszczenie opłaty za usługi należne z tytułu Umowy o reprezentowanie dokonywane jest wyłącznie przez Klienta Agenta. Klient nie może zlecić ani upoważnić żadnej osoby trzeciej do dokonania takiej płatności.

2) Art. 8 ust. 3 Regulaminu – „Jedynym wyjątkiem od zasady wskazanej w ust. 2 niniejszego artykułu jest sytuacja, gdy Agent reprezentuje Klienta indywidualnego, którego wynegocjowane Wynagrodzenie roczne wynosi mniej niż lub równowartość 200.000 PLN, nie wliczając w to płatności warunkowych. W takich przypadkach Podmiot pozyskujący może uzgodnić z Klientem indywidualnym, że zapłaci opłatę za usługę związaną z taką Transakcji jej Agentowi zgodnie z Umową o reprezentowanie, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

a) opłata za usługi zapłacona przez Podmiot pozyskujący w imieniu Klienta indywidualnego nie może wpływać na obowiązek powierniczy Agenta wobec Klienta indywidualnego. Nie może również powodować jakiejkolwiek zależności lub podporządkowania Agenta wobec Podmiotu pozyskującego.

b) opłata za usługi dokonywana przez Podmiot pozyskujący w imieniu Klienta indywidualnego nie może być wyższa niż uzgodniona opłata za usługi w Umowie o reprezentowanie pomiędzy Klientem indywidualnym a Agentem. W razie wątpliwości, Agent lub Klient indywidualny są zobowiązani do przedstawienia Podmiotowi pozyskującemu Umowy o reprezentowanie, której płatność dotyczy.

c) Podmiot pozyskujący nie może potrącić z Wynagrodzenia Klienta indywidualnego żadnej opłaty za usługi dokonane zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.

d) płatność zostanie dokonana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Podmiotem pozyskującym a Agentem.

 

3) Art. 8 ust. 6 Regulaminu – „Płatność wszelkich opłat za usługi na rzecz Agenta następuje po zamknięciu danego okresu rejestracyjnego, w ratach co trzy miesiące przez okres obowiązywania wynegocjowanego przez Agenta Kontraktu”

4) Art. 8 ust. 7 Regulaminu – „Wyłącznie Wynagrodzenie faktycznie otrzymane przez Klienta indywidualnego może być podstawą do zapłaty opłaty za usługi Agenta, opłaty obliczane są proporcjonalnie do Wynagrodzenia faktycznie otrzymanego przez Klienta indywidualnego.”

5) Art. 8 ust. 8 Regulaminu – „Jeżeli wynegocjowany Kontrakt ma okres obowiązywania krótszy niż sześć miesięcy, zapłata opłaty za usługi następuje w jednej racie po wygaśnięciu wynegocjowanego Kontraktu.”

6) Art. 8 ust. 10 Regulaminu – „W przypadku, gdy Agent działa w imieniu Podmiotu pozyskującego i Klienta indywidualnego w ramach tej samej Transakcji na podstawie art. 6 ust. 8 niniejszego 9 Regulaminu (dozwolona podwójna reprezentacja), Podmiot pozyskujący może zapłacić do 50% całkowitej należnej opłaty za usługi.”

7) Art. 8 ust. 11 Regulaminu – „Podmiot odstępujący zobowiązany jest do zapłaty opłaty za usługi na rzecz Agenta po otrzymaniu każdej raty należności transferowych. Podmiot odstępujący będzie należycie informował Agenta o otrzymanych ratach.”

8) Art. 8 ust. 12 Regulaminu – „Agent nie jest uprawniony do otrzymania jeszcze nienależnej opłaty za usługi wynikające z wynegocjowanego Kontraktu, w przypadku gdy:

a) Klient indywidualny przenosi się do innego Podmiotu pozyskującego przed upływem okresu obowiązywania wynegocjowanego Kontraktu; lub

b) wynegocjowany Kontrakt zostanie przedwcześnie rozwiązany, a Agent nadal reprezentuje danego Klienta indywidualnego w momencie tego rozwiązania. W takich sytuacjach, Agentowi należna będzie opłata naliczona proporcjonalnie do dnia obowiązywania Kontraktu.”

 

III. Przepisy zawieszone w zakresie ograniczenia wysokości opłat za usługi (stawki maksymalne):

Art. 9 Regulaminu został zawieszony w całości, a więc obecnie nie ma żadnego ograniczenia co do maksymalnych wysokości prowizji możliwych do uzyskiwania od klubów i zawodników, niezależnie od wartości Transakcji.

 

IV. Przepisy zawieszone w zakresie praw i obowiązków:

1) Art. 10 ust. 1 lit. K Regulaminu – „Agent jest zobowiązany jeżeli prowadzi swoją działalność za pośrednictwem Agencji, przesłać na Portal PZPN:

(i) w ciągu 14 dni od pierwszej transakcji z udziałem Agencji: jej strukturę własnościową, tożsamość udziałowców, procentowy udział w kapitale zakładowym oraz tożsamość rzeczywistych beneficjentów Agencji

(ii) w ciągu 14 dni od pierwszej Transakcji z udziałem Agencji: liczbę Agentów, którzy korzystają z usług tej samej Agencji w celu prowadzenia swojej działalności i nazwiska wszystkich jej pracowników i współpracowników; oraz

(iii) w ciągu 30 dni od wystąpienia: wszelkie zmiany w stosunku do wcześniej przekazanych informacji dotyczących Agencji.”

2) Art. 10 ust. 1 lit. l Regulaminu – „Agent jest zobowiązany przesyłać na FIFA Agent Platform wszelkie wymagane informacje i dokumenty.”

 

V. Przepisy zawieszone w zakresie ujawniania i publikacji informacji:

Art. 13 ust. 1 Regulaminu – „FIFA udostępni:

a) nazwiska i dane wszystkich Agentów;

b) informacje na temat Klientów, których reprezentują Agenci, informacje na temat wyłączności lub braku wyłączności ich reprezentacji oraz daty wygaśnięcia Umów o reprezentowanie;

c) Usługi Agenta świadczone na rzecz każdego Klienta;

d) wszelkie sankcje nałożone na Agentów i Klientów; oraz

e) szczegóły wszystkich Transakcji przeprowadzonych z udziałem Agentów, w tym kwoty opłat za usługi wypłacone Agentom.”

 

VI. Przepisy zawieszone w zakresie jurysdykcji (sądownictwa):

Art. 14 ust. 1 Regulaminu – „Bez uszczerbku dla prawa Agenta lub Klienta do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym, Izba Agentów Trybunału Piłkarskiego (Football Tribunal) jest właściwa do rozstrzygania sporów:

a) wynikających z lub w związku z Umową o reprezentowanie o wymiarze międzynarodowym (patrz art. 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu);

b) w przypadku wniesienia roszczenia zgodnie z Zasadami proceduralnymi obowiązującymi w Trybunale Piłkarskim; oraz

c) gdy od wydarzenia stanowiącego podstawę sporu nie upłynęło więcej niż dwa lata; zastosowanie tego limitu czasowego jest w każdym przypadku badane z urzędu.”

Art. 14. ust. 2 Regulaminu – „Szczegółowy tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporów określają Procedural Rules Governing the Football Tribunal.”

 

VII. Przepisy zawieszone w zakresie spraw dyscyplinarnych:

1) Art. 15 ust. 1 Regulaminu – „Komisja Dyscyplinarna FIFA oraz, w stosownych przypadkach, Komisja ds. Etyki FIFA są uprawnione do nakładania sankcji na każdego Agenta lub Klienta, który narusza FIFA FAR, Statut FIFA lub jakiekolwiek inne przepisy FIFA, zgodnie z FIFA FAR, Regulaminem Dyscyplinarnym FIFA oraz Regulaminem Etycznym FIFA, FIFA posiada jurysdykcję w zakresie:

a) wszelkich działań związanych z Umową o Reprezentowanie o wymiarze międzynarodowym; lub

b) wszelkich działań związanych z międzynarodową zmianą przynależności klubowej lub Transakcją o wymiarze międzynarodowym.”

 

2) Art. 15 ust. 2 Regulaminu – „Sekretariat Generalny FIFA będzie monitorował przestrzeganie FIFA FAR. W szczególności:

a) Każdy, kto otrzyma zawiadomienie z prośbą o udzielenie informacji, będzie w pełni współpracować, stosując się, po odpowiednim powiadomieniu, do wezwań dotyczących wszelkich dokumentów, informacji lub jakichkolwiek innych materiałów o jakimkolwiek charakterze będących w jego posiadaniu, jak również do żądań dotyczących pozyskania i dostarczenia wszelkich dokumentów, informacji lub jakichkolwiek innych materiałów o jakimkolwiek charakterze, które nie są w posiadaniu takiego podmiotu, ale do których uzyskania podmiot jest uprawniony. Niezastosowanie się do tych żądań Sekretariatu Generalnego FIFA może skutkować nałożeniem sankcji przez Komisję Dyscyplinarną FIFA. Na żądanie Sekretariatu Generalnego FIFA należy przedstawić dokument (lub jego fragment) w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim.

b) Elektroniczne powiadomienia wysłane za pośrednictwem FIFA Agent Platform lub TMS lub pocztą elektroniczną na adres podany na FIFA Agent Platform lub TMS jest uznawane za skuteczne.

c) Po weryfikacji, Sekretariat Generalny FIFA jest uprawniony do przekazania sprawy dotyczącej nieprzestrzegania FIFA FAR do Komisji Dyscyplinarnej FIFA, zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym FIFA.

d) Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Sekretariat Generalny FIFA może przekazać sprawy dotyczące postępowania niewłaściwego pod względem etycznym, związanego z FIFA FAR, do niezależnej Komisji Etycznej FIFA, zgodnie z Kodeksem ds. Etyki FIFA.”

 

Wskazane powyżej przepisy zostały zawieszone od 1 stycznia 2024 roku do czasu wydania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości ostatecznej decyzji w toczących się postępowaniach dotyczących zgodności z prawem europejskim FIFA Football Agent Regulations. O kontrowersjach prawnych dotyczących nowych uregulowań o agentach piłkarskich pisałem już kilka miesięcy temu na swoim Blogu.

Podobne artykuły