Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN z dnia 27 października 2022 roku dotyczący zmiany przepisów o współpracy zawodników z pośrednikami transakcyjnymi !

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN z dnia 27 października 2022 roku dotyczący zmiany przepisów o współpracy zawodników z pośrednikami transakcyjnymi !

Zgodnie z Komunikatem Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN – uchwałą nr XI/158 z 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Rzecznik Dyscyplinarny PZPN dokonał kilku istotnych zmian w Uchwale nr III/42 z 27 marca 2015 r. Zarządu PZPN w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. Mają one na celu w szczególności objęcie ochroną zarówno zawodników, jak i pośredników transakcyjnych nienaruszających norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej, związanych z zawieraniem oraz realizacją umów pośrednictwa, w szczególności gdy strony określiły w nich, że zawarte są one na czas określony, na tzw. wyłączność.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej chce w ten sposób uporządkować sytuację na rynku menadżerskim, wobec odnotowania szeregu niepokojących zjawisk, na których cierpią zawodnicy, kluby oraz pośrednicy transakcyjni stosujący się do norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej.

W wyżej wskazanej uchwale rozszerzono definicję konfliktu interesów, w ramach którego określono, że gdy zawodnik, który ma ważną umowę pośrednictwa, zawierającą klauzulę jej wyłączności i w okresie jej obowiązywania podpisuje umowę pośrednictwa z innym pośrednikiem transakcyjnym, obowiązującą w tym samym czasie i na ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Takie naruszenie klauzuli wyłączności przez zawodnika skutkowało będzie dla niego odpowiedzialnością dyscyplinarną w wymiarze nie niższym niż 6 (sześć) miesięcy bezwzględnej dyskwalifikacji.

Ponadto pośrednik zobowiązany jest przed podpisaniem umowy pośrednictwa z zawodnikiem do upewnienia się, czy dany zawodnik nie ma już podpisanej ważnej umowy pośrednictwa z klauzulą jej wyłączności z innym pośrednikiem transakcyjnym (obejmującą ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy), w szczególności poprzez sprawdzenie w „Systemie rejestracyjnym pośredników PZPN”. Naruszenie przez pośrednika transakcyjnego tego obowiązku będzie skutkowało odpowiedzialnością dyscyplinarną, w szczególnie rażących przypadkach w wymiarze nie niższym niż 2 (dwa) lata bezwzględnego zakazu prowadzenia działalności przez tego pośrednika.

Tylko w sytuacji rażącego niewykonywania przez pośrednika transakcyjnego swoich obowiązków, zawodnik uprawniony będzie do rozwiązania umowy z tzw. ważnych przyczyn, nie narażając się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

W okresie obowiązywania umowy pośrednictwa jej wcześniejsze wykreślenie z „Systemu rejestracyjnego pośredników PZPN” jest możliwe w przypadku stwierdzenia jej nieważności lub jej nieistnienia prawomocnym orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. W przypadkach braku sporu pomiędzy zawodnikiem oraz pośrednikiem, decyzją zespołu działającego w ramach Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej.

Należy wskazać, że dotychczasowa ochrona norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej (art. 110 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN), a związanych z wykonywaniem działalności pośrednika transakcyjnego, w szczególności poprzez respektowanie zasad uczciwości, koleżeństwa i wzajemności, respektowania umów innych pośredników transakcyjnych na zasadzie („pacta sunt servanda”) została wzmocniona poprzez określenie konkretnych sankcji dyscyplinarnych za przewinienia związane z tą działalności.

Źródło cytatu: oficjalna strona internetowa PZPN – www.pzpn.pl

Podobne artykuły