Klauzula odstępnego sposobem na automatyczne rozwiązanie kontraktu piłkarskiego – zmiana przepisów PZPN od 1 stycznia 2024 roku

Klauzula odstępnego sposobem na automatyczne rozwiązanie kontraktu piłkarskiego

W nawiązaniu do moich wcześniejszych postów, należy zwrócić uwagę, że przepisy piłkarskie Polskiego Związku Piłki Nożnej zostały znowelizowane również w zakresie tzw.: klauzuli odstępnego.

Klauzula odstępnego oznacza zastrzeżone w treści kontraktu prawo zawodnika do rozwiązania tego kontraktu za zapłatą kwoty odstępnego (kwota odstępnego powinna być wyrażona w kwocie brutto z jednoczesnym podaniem waluty).

Aby w sposób skuteczny zapisać w kontrakcie możliwość skorzystania z opcji odstępnego należy spełnić kilka formalnych warunków. Klauzula odstępnego powinna określać termin do jej wykonania oraz kwotę odstępnego lub sposób jej ustalenia.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rozwiązanie kontraktu na podstawie klauzuli odstępnego może nastąpić wyłącznie w okresie pomiędzy dniem następującym po dniu ostatniego meczu przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego danej klasy rozgrywkowej, w której występuje klub dotychczasowej rejestracji zawodnika, a dniem zakończenia okresu rejestracyjnego następującego bezpośrednio po takiej rundzie rozgrywkowej.

Wykonanie klauzuli odstępnego polega na zapłacie przez zawodnika lub klub zamierzający pozyskać prawa do rejestracji zawodnika (za uprzednią zgodą zawodnika wyrażoną w formie pisemnej) całości kwoty odstępnego, chyba że strony kontraktu postanowiły inaczej, przy czym przez zapłatę rozumie się uznanie rachunku bankowego klubu dotychczasowej rejestracji zawodnika.

Wykonanie klauzuli odstępnego powoduje automatyczne rozwiązanie kontraktu z chwilą uznania rachunku bankowego klubu dotychczasowej rejestracji zawodnika.

Dotychczasowy klub zawodnika w takim przypadku zobowiązany jest do niezwłocznego wydania oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z zawodnikiem oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zmianę przynależności klubowej zawodnika na wskazany przez niego klub.

W przypadku rozwiązania kontraktu w wyniku wykonania klauzuli odstępnego przez klub zainteresowany pozyskaniem zawodnika oraz wyrażenia przez zawodnika uprzedniej zgody w formie pisemnej na zapłatę kwoty odstępnego przez ten klub, zmiana przynależności klubowej zawodnika z klubu może nastąpić wyłącznie na klub, który uiścił kwotę odstępnego (w takim przypadku zawodnik po rozwiązaniu kontraktu nie może zmienić klubu na inny niż ten który uiścił kwotę odstępnego).

W przypadku chęci rozwiązania kontraktu na podstawie opcji odstępnego, na pisemny wniosek zawodnika, klub obecnej rejestracji Zawodnika zobowiązany jest wyznaczyć, w dobrej wierze, dogodny dla stron kontraktu, termin na przeprowadzenie badań medycznych zawodnika we wskazanym we wniosku Klubie.

Podobne artykuły