prawo piłkarskie

Jakimi sprawami zajmuje się Piłkarski Sąd Polubowny PZPN?

0 komentarzy

Jakimi sprawami zajmuje się Piłkarski Sąd Polubowny przy Polskim Związku Piłki Nożnej? W roku 2012 Zarząd PZNP przyjął nowy regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego, w którym wskazano zakres spraw będących w jego kompetencji. Zgodnie z przyjętym regulaminem Piłkarski Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.

Powyższą, ogólną kompetencje Sądu Polubownego uszczegółowiono wskazując przykładowe rodzaje spraw będących w jego właściwości, i tak do kompetencji Sądu Polubownego należą w szczególności sprawy dotyczące:

a) majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich istniejących między zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi oraz osobami fizycznymi,

b) ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej,

c) umów sponsorskich i menedżerskich,

d) umów między organizatorami imprez piłkarskich a ich partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych,

e) wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem zawodów piłkarskich,

f) umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej,

g) umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi oraz innymi uczestnikami ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność gospodarczą,

h) ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej.

Zaznaczenia wymaga fakt, że powyższy katalog spraw jest tylko katalogiem przykładowym i do kompetencji spraw rozpoznanych przez Piłkarski Sąd Polubowny można zaliczyć również inne sprawy tam nie wskazane byleby pozostawały one w związku z uprawianiem, upowszechnianiem lub rozwojem piłki nożnej.

Wyjaśnić należy, że aby sprawa np.: z zakresu sporów na tle umów sponsorskich, czy umów menedżerskich (które to sprawy zostały wyraźnie wskazane w powyższym katalogu jako sprawy należących do kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego) trafiła do orzekania przez ten Sąd konieczne jest pisemne, dobrowolne oddanie takiej sprawy przez strony tego sporu, chyba że wprost wynika to z przepisów PZPN, FIFA lub UEFA. Przekazanie sprawy przez strony przed Piłkarski Sąd Polubowny może odbyć się w dwojaki sposób: albo pierwotny (jeszcze przed powstaniem sporu), czyli poprzez sporządzenie zapisu na sąd polubowny np.: w treści umowy sponsorskiej, czy menedżerskiej albo w sposób wtórny (już po powstaniu sporu), gdzie powód w pozwie poddaje się kompetencji tego Sądu, a pozwany wyraża na to zgodę. W innym przypadku spór pomiędzy stronami trafi na wokandę do sądu powszechnego i będzie rozpoznawany na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.