Jakie są konsekwencje prawne wezwań do zapłaty składanych przez piłkarzy Wisły Kraków?

Jakie są konsekwencje prawne wezwań do zapłaty składanych przez piłkarzy Wisły Kraków?

Obecnie cała piłkarska Polska śledzi wydarzenia związane z Wisłą Kraków. Kilkunastu piłkarzy Wisły Kraków wysłało już do klubu wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia. Jaki jest cel składania takiego wezwania do zapłaty, skoro klub i tak nie ma środków na ich spłatę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaistniała sytuacja w Wiśle Kraków otwiera zawodnikom tego klubu drogę prawną do rozwiązania długoletnich kontraktów o profesjonalne uprawienie piłki nożnej w trybie natychmiastowym i to z winy klubu. Oznacza to, że po spełnieniu procedury prawnej opisanej w przepisach zawodnicy mogą stać się „zawodnikami wolnymi” i podpisać kontrakty z nowymi klubami piłkarskimi. W takiej sytuacji nowe kluby tych zawodników nie będą miały konieczności uiszczania na rzecz Wisły Kraków żadnych opłat, czyli nie będą musiały płacić opłaty transferowej, ani żadnych opłat z tytułu ekwiwalentów. Zawodnicy przejdą więc do nowych klubów „za darmo”.

Aby doprowadzić do powstania takich możliwości klub musi zalegać zawodnikowi z zapłatą indywidualnego wynagrodzenia określonego w kontrakcie o profesjonalne uprawienie piłki nożnej minimum za okres 2 pełnych miesięcy. Zawodnik powinien w takiej sytuacji w pierwszej kolejności wystosować wezwanie do zapłaty, w którym koniecznie musi wyznaczyć klubowi dodatkowy termin na zapłatę zaległego wynagrodzenia, ale nie krótszy niż 14 dni oraz dodać w wezwaniu zastrzeżenie, iż brak zapłaty zaległości w pełnej wysokości spowoduje możliwość skorzystania przez niego z prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu.

Jeśli klub nie ureguluje na rzecz zawodnika zaległego wynagrodzenia to kolejnym krokiem prawnym, jaki powinien podjąć zawodnik jest wysłanie do klubu drugiego dokumentu tj.: oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu z uwagi na zaległości w zapłacie wynagrodzenia. Oświadczenie takie zawodnik powinien również wysłać do organu prowadzącego rozgrywki, czyli w przypadku zawodników Wisły Kraków, oświadczenie takie powinno być wysłane do spółki Ekstraklasa Spółka Akcyjna. Dokumenty te powinny zostać wysłane zarówno tradycyjną drogą pocztową za potwierdzeniem nadania oraz mailowo.

Należy pamiętać, że klub ma możliwość obrony przed powyżej opisaną procedurą prawną na dwa sposoby. Klub może uchronić się przed odejściem zawodnika albo poprzez uregulowanie wynagrodzenia w wyznaczonym przez zawodnika terminie albo poprzez złożenie wniosku do Izby do Spraw Rozwiązywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej o ustalenie bezskuteczności oświadczenia złożonego przez zawodnika.

Wniosek o uznanie oświadczenia za bezskuteczne klub może złożyć do Izby do Spraw Rozwiązywania Sporów Sportowych w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia odebrania tego oświadczenia.

Należy pamiętać, że w przypadku złożenia przez zawodnika bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, wobec takiego zawodnika mogą zostać nałożone sankcje sportowe w postaci kary pieniężnej do 100.000 złotych i dyskwalifikacji w okresie od 3 do 12 miesięcy. Dodatkowo zawodnik może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz klubu piłkarskiego.

Natomiast w przypadku prawidłowego rozwiązania kontraktu przez zawodnika z winy klubu, zawodnik staje się „zawodnikiem wolnym”, a ponadto Izba do Spraw Rozwiązywania Sporów Sportowych może nałożyć na klub piłkarski sankcje sportowe w postaci: kary pieniężnej do kwoty 500.000 złotych, zakazu transferu do klubu na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz ograniczyć możliwość uprawniania nowych zawodników na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Co istotne, klubowi winnemu rozwiązania kontraktu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój zawodnika, z którym kontrakt został rozwiązany. Klub piłkarski jest zobowiązany także do zapłaty takiemu zawodnikowi odszkodowania w wysokości utraconego przez niego wynagrodzenia należnego za okres, na który został zawarty kontrakt, pomniejszonego o dochody uzyskane z uprawiania piłki nożnej w innym klubie. Jeśli zawodnik po rozwiązaniu kontraktu z winy klubu nadal pozostaje bez klubu, to poprzedni klub musi nadal płacić na rzecz zawodnika pełne wynagrodzenie. Jeśli natomiast zawodnik znajdzie nowy klub, w którym będzie otrzymywał niższe wynagrodzenie niż w poprzednim klubie (klubie winnym rozwiązania kontraktu), to ten poprzedni klub musi wypłacić zawodnikowi różnice w wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

Jak widać konsekwencje rozwiązania kontraktu z winy klubu są bardzo rygorystyczne. Warto, więc dopilnować wszystkich kwestii prawnych przy rozwiązywaniu kontraktów o profesjonalne uprawienie piłki nożnej.

Podobne artykuły