Jak uchylić wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN ?

Jak uchylić wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN ?

Zdarzają się sytuacje kiedy zawodnik, klub piłkarski, trener, czy agent sportowy przegrywa spór sądowy rozpoznawany przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN i chciałby zakwestionować taki wyrok w sądzie powszechnym, czyli w zwykłym sądzie cywilnym.

Czy w polskim prawie istnieje możliwość kwestionowania przed sądami cywilnymi wyroków wydanych przez Piłkarski Sąd Polubowny ?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi – tak. Uprawnienie takie daje art. 1205 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem ostateczny wyrok sądu polubownego wydany w Rzeczypospolitej Polskiej, a więc także wyrok Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN może zostać uchylony przez sąd w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie.

Żądać uchylenia wyroku sądu polubownego można w następujących przypadkach:
1) brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc,
2) strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym,
3) wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu,
4) nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem,
5) wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony,
6) w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu,
7) według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny,
8) wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej,
9) wyrok sądu polubownego pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla umowy.

Jaki masz termin na złożenie skargi do sądu powszechnego?
Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wyroku.

Pamiętaj, że od wyroku wydanego w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego przysługuje skarga kasacyjna. Można także żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w przedmiocie uchylenia wyroku sądu polubownego oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku wydanego w tym przedmiocie.

Sąd cywilny może także wstrzymać wykonanie wyroku wydanego przez Piłkarski Sąd Polubowny PZPN.

Podobne artykuły