Dotacje dla klubów i akademii sportowych z nowego Programu „Sportowe Wakacje+” !

0 komentarzy

Dotacje dla klubów i akademii sportowych z nowego Programu „Sportowe Wakacje+” !

Nabór wniosków o dotacje trwa do 5 lipca 2020 roku.

Ministerstwo Sportu ogłosiło otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku w ramach nowego Programu „Sportowe Wakacje+”.

Na dofinansowanie realizacji zadań z Programu „Sportowe Wakacje +” zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 10 000 000 złotych.

Jakie zadania mogą być realizowane w ramach Programy „Sportowe Wakacje+”?

– wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych

– wspieranie organizacji turniejów sportowych

– wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych

– wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim lub na poziomie lokalnym.

Kto może ubiegać się o dotacje?

O dotacje z Programu „Sportowe Wakacje+” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje, w tym kluby i akademie sportowe.

Jaki wkład własny?

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań.

W przypadku realizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – przez operatora krajowego, wymagane jest aby Wnioskodawca przewidywał w ramach realizacji planowanego zadania udział środków własnych w wysokości 50% kosztów stawki poziomu dofinansowania na jednego uczestnika zadania, tj. 500 zł, oraz zorganizował co najmniej 150 obozów.

Jakie są główne cele Programu „Sportowe Wakacje +”?

– kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie

– tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych

– promocję zdrowego trybu życia

– promowanie wolontariatu sportowego

– promowanie wypoczynku w Polsce

– podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym

– rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej

– promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej

– edukację patriotyczną poprzez sport

– tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach

– inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.

Na co przykładowo można pozyskać dotacje z Programu „Sportowe Wakacje+”?

– tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów,

– organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i obozów sportowych

– wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia

– wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności

– wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń

– wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych

– pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach – polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp.

Jak przygotować ofertę konkursową?

Ofertę konkursową do Programu „Sportowe Wakacje+” stanowią:

– formularz oferty

– zakres rzeczowy zadania publicznego

– plan rzeczowo – finansowy kosztów zadania publicznego

– plan finansowy kosztów pośrednich ze środków Ministerstwa Sportu

– wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy

– kopia statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem

– potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku 2019.

Oferty należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy oferty, należy je wydrukować, podpisać i przekazać w formie papierowej do Ministerstwa Sportu.

Nabór wniosków o dotacje trwa do 5 lipca 2020 roku.

Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 24 lipca 2020 roku.

Należy pamiętać, że zadania zlecone realizowane w ramach Programu „Sportowe Wakacje+” muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.