Czy kluby piłkarskie zaniżają wynagrodzenia młodym zawodnikom ?

Jak zapewne wiecie przepisy piłkarskie PZPN określają minimalną kwotę wynagrodzenia jakie zawodnik w wieku między 15 a 18 rokiem życia może uzyskiwać z klubu piłkarskiego na podstawie tzw. Kontraktu U18.

Jest to kwota 500 złotych brutto i w praktyce większość klubów piłkarskich zawierając kontrakt z młodym zawodnikiem wpisuje właśnie takie minimalne wynagrodzenie.

 

Skoro przepisy piłkarskie PZPN pozwalają na stosowanie takiej minimalnej kwoty wynagrodzenia to w czym problem ?

Otóż oprócz przepisów piłkarskich kluby muszą respektować także przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Kontrakty piłkarskie, w tym Kontrakt U18 to umowa o świadczenie usług do której zastosowanie mają również przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umów zlecenia.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę minimalna stawka godzinowa oznacza minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

 

Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi jest:

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

b)osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług na rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

 

W przypadku umów zlecenia i umów o świadczenie usług wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

 

Od dnia 1 stycznia 2024 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 złotych.

 

Skoro więc kluby określają wynagrodzenie zawodników na kwotę 500 złotych to jest to zgodne z prawem o ile zawodnik nie spędza w klubie więcej niż 18 godzin w miesiącu, czyli 4,5 godziny w tygodniu.

Przyjmując tylko, że zawodnik ma w tygodniu 2 treningi po 2 godziny oraz w weekend ma mecz (kolejne 2 godziny) to w tygodniu wychodzi minimum 6 godzin, co w całym miesiącu daje 24 godziny.

Tylko w takim przypadku mamy 6 nadgodzin w każdym miesiącu obowiązywania kontraktu co daje 166,20 zł niedopłaty w każdym miesiącu.

Zakładając, że zawodnik spędza w klubie więcej godzin niż 18 w każdym miesiącu, co jest standardem w profesjonalnych klubach, niedopłaty w wynagrodzeniu mogą sięgać co najmniej kilkuset złotych w każdym miesiącu, a przyjmując że kontrakty U18 są zawierane na 2 lub 3 lata to mówimy o kwotach liczonych w tysiącach złotych.

 

Zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu o prace, w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę.

Jest to kolejny problem na styku prawa piłkarskiego i prawa powszechnie obowiązującego, który może negatywnie odbić się na klubach piłkarskich, które nie stosują się do obowiązujących przepisów prawa.

 

Co sądzicie o wynagrodzeniu młodych zawodników posiadających kontrakty kwotą 500 złotych miesięcznie ?

Podobne artykuły