Jak rozumieć ograniczenia w uprawianiu piłki nożnej obowiązujące do 17 stycznia 2021 roku?

0 komentarzy

Jak rozumieć ograniczenia w uprawianiu piłki nożnej obowiązujące do 17 stycznia 2021 roku?

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r., z późniejszą zmianą – w okresie od dnia 28 grudnia 2020 roku do dnia 17 stycznia 2021 roku wprowadzono ograniczenia w prowadzeniu działalności sportowej w Polsce, które dotyczą również piłki nożnej.

Przepisy budzą dużo wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie możliwości organizacji obozów sportowych, prowadzenia treningów indywidualnych dla zawodników, a także zajęć sportowych dla zawodników amatorów.

Do dnia 17 stycznia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne bez udziału publiczności w poniższych 5 przypadkach:

1) w przypadku sportu zawodowego, czyli w rozumieniu przepisów piłkarskich tutaj za zawodników zawodowych można uznać zawodników posiadających zawarty z klubem kontrakt lub zawodników, którzy mimo braku kontraktu otrzymują od klubu z tytułu uprawiania piłki nożnej wynagrodzenie przewyższające zwrot ponoszonych wydatków np.: na dojazd, sprzęt sportowy itd. Status zawodnika profesjonalnego posiada również zawodnik, który po ukończeniu 15 roku życia podpisał, za zgodą przedstawicieli ustawowych, kontrakt z klubem piłkarskim, na okres nie przekraczający 3 lat,

2) albo dla zawodników pobierających stypendium sportowe,

3) albo dla zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, czyli zawodników wszystkich reprezentacji polski w piłce nożnej (dla przykładu jeden ze związków sportowych powołał do kadry wszystkich zawodników zrzeszonych w tymże związku sportowym, co ma umożliwić wszystkim zawodnikom dalsze treningi i udział w obozach),

4) albo dla zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej np.: zawodników zgłoszonych do piłkarskiej Ekstraklasy,

5) albo dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy, czyli dla dzieci i młodzieży (w przypadku piłki nożnej prawdopodobnie do 21 roku życia) uczestniczącej w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Wątpliwości budzi ostatni punkt, czyli możliwość udziału w wydarzeniach sportowych, w tym np.: w obozach sportowych dzieci i młodzieży, która jest zarejestrowana w klubach piłkarskich, ale uczestniczy w rozgrywkach prowadzonych nie przez Polski Związek Piłki Nożnej, ale przez wojewódzkie związki piłki nożnej.

Okoliczności, o których mowa w powyższych pięciu punktach potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe (czyli konkretny klub piłkarski) albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy (np.: Polski Związek Piłki Nożnej). Zgodnie z przepisami piłkarskimi w zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet. Wydaje się, że to dokument (wydruk z Extranet) mógłby być potwierdzeniem w/w okoliczności lub ewentualnie inny dokument wystawiany na potrzeby tego Rozporządzenia przez Polski Związek Piłki Nożnej (zaświadczenie).

Jaki jest status prawny wojewódzkich związków piłki nożnej?

Polski Związek Piłki Nożnej jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej w kraju i za granicą (mężczyzn i kobiet) w piłce jedenastoosobowej, halowej (futsal) i plażowej.

Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Piłki Nożnej – wojewódzki związek piłki nożnej jest członkiem PZPN. Wojewódzki związek jest organizacją członkowską PZPN, zarządzającą sprawami piłki nożnej na terenie danego województwa. Członkowie PZPN posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów, zgodnych ze Statutem PZPN. W ramach wojewódzkich związków piłki nożnej mogą działać okręgowe związki piłki nożnej lub podokręgi obejmujące terenem swojego działania obszar jednego lub kilku powiatów znajdujących się na terenie jednego województwa.

Dodatkowo zgodnie z przepisami piłkarskimi, przyjęcie klubu w poczet członków wojewódzkiego związku oznacza jednoczesne nabycie członkostwa przez klub w Polskim Związku Piłki Nożnej.

Oczywiste jest, że kluby piłkarskie zrzeszone w wojewódzkich związkach piłki nożnej są członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Kto prowadzi rozgrywki piłkarskie w Polsce?

Przytoczony powyżej przepis Rozporządzenia m.in.: daje możliwość prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Kluczowe, a jednocześnie budzące wątpliwości jest słowo „prowadzone” przez polski związek sportowy. Zgodnie z przepisami niektóre rozgrywki piłkarskie w Polsce są „prowadzone” przez PZPN, a inne są „prowadzone” przez wojewódzkie związki.

Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi następujące rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:
a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego, Superpuchar;

b) juniorzy Centralna Liga Juniorów U-18;

c) juniorzy młodsi – Centralna Liga Juniorów U-17;

d) trampkarze – Centralna Liga Juniorów U-15;

e) młodzieżowe reprezentacje Wojewódzkich ZPN.

Dodatkowo Ekstraklasa S.A. prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn Ekstraklasy oraz jest upoważniona do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy.

Ponadto, Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących klasach:

a) Ekstraliga,

b) I liga,

c) II liga,

d) Puchar Polski na szczeblu centralnym,

e)rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.

Ponadto Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki futsalu w następujących klasach:

a) I liga,

b) II liga,

c) Halowy Puchar Polski,

d) rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.

Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. prowadzi rozgrywki Ekstraklasy Futsalu.

Biorąc pod uwagę analizowane Rozporządzenie – zawodnicy (dzieci i młodzież) uczestniczący w powyżej wymienionych rozgrywkach mogą nadal uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, w tym w obozach i treningach posiadając dokument potwierdzający uczestnictwo w w/w rozgrywkach wydany przez Polski Związek Piłki Nożnej (ewentualnie na zlecenie PZPN przez WZPN).

Pewne wątpliwości prawne pozostają, co do zawodników i klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez wojewódzkie związki piłki nożnej, czyli:

a) seniorzy III liga;

b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C;

c) Puchar Polski na szczeblu ZPN;

d) juniorzy: klubowe mistrzostwa Wojewódzkiego ZPN.

Jeśli zawodnicy – seniorzy nie są zawodowcami w rozumieniu przepisów piłkarskich, nie pobierają stypendium, nie grają w lidze zawodowej, ani nie są reprezentantami kraju to powyższy zakaz ich obejmuje. Zawodnicy amatorzy – seniorzy z powyższych niższych lig mają przymusową przerwę do 17 stycznia 2021 roku. Rozwiązaniem w tym przypadku mogłoby być np.: zawarcie kontraktu o profesjonalne uprawienie piłki nożnej i uzyskanie statusu zawodnika profesjonalisty.

Jeśli Polski Związek Piłki Nożnej zleciłby organizację i prowadzenie w jego imieniu w/w rozgrywek i potwierdzenie tego faktu znalazłoby się w dokumencie wydanym przez Polski Związek Piłki Nożnej na potrzeby tego Rozporządzenia – to nie powinno być wątpliwości, że możliwe byłoby uczestnictwo tych klubów i zawodników w wydarzeniach sportowych.

Rozwiać wszelkie wątpliwości prawne mogłaby wiążąca interpretacja Ministerstwa co do dzieci i młodzieży biorącej udział w rozgrywkach prowadzonych bezpośrednio przez wojewódzkie związki piłki nożnej oraz w zakresie formy potwierdzającego dokumentu wymaganego przez Rozporządzenie, jaki miałby wydawać Polski Związek Piłki Nożnej.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.