prawopilkarskie.pl

Przychód zawodnika jako przychód z działalności gospodarczej

0 komentarzy

Czy sportowiec może zaliczyć uzyskiwane ze sportu przychody do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej? Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (22.06.2015r.) odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Oznacza to, że co do zasady przychody sportowców, w tym zawodników piłki nożnej mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ma to duże znaczenie w zakresie opodatkowania sportowców na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunkiem zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez zawodnika do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Dodatkowo należy podkreślić, że nie uznaje się za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

b) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

c) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wobec powyższego – zaliczając dany przychód do konkretnego źródła przychodów wskazanego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy za każdym razem szczegółowo przeanalizować konkretny stosunek prawny łączący zawodnika z klubem piłkarskim. Należy zwrócić uwagę, że w większości przypadków „usługi” sportowców na rzecz klubu wykonywane są pod kierownictwem klubu.

Uprzednia analiza prawno-podatkowa konkretnego stanu faktycznego uchroni w przyszłości przed sankcjami ze strony organów skarbowych.

 

 

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.