Login

Zaloguj się

10 zasad współpracy z agentami piłkarskimi – poradnik dla zawodników

0 komentarzy

10 zasad współpracy z agentami piłkarskimi – poradnik dla zawodników

1. Legalnie działający agent piłkarski to Pośrednik Transakcyjny zarejestrowany w systemie rejestracyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej lub w innej krajowej federacji piłkarskiej. Listę legalnie działających w Polsce Pośredników Transakcyjnych prowadzi Polski Związek Piłki Nożnej. Przed rozpoczęciem współpracy z agentem powinieneś upewnić się, czy znajduje się on na liście PZPN.

2. Przy zawieraniu umowy transferowej lub kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodnik może korzystać tylko z usług Pośrednika Transakcyjnego.

3. Pośrednikiem Transakcyjnym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna czyli np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Dokumentem, na podstawie którego Pośrednik związuje się z zawodnikiem jest umowa pośrednictwa, która jest umową cywilnoprawną. W umowie pośrednictwa określone są wszelkie zasady współpracy między Tobą jako zawodnikiem, a Pośrednikiem, w szczególności w umowie określone są prawa i obowiązki Twoje i Pośrednika, zasady rozliczeń prowizji oraz sposoby zakończenia współpracy.

5. Pamiętaj, że umowa pośrednictwa nie może być zawierana na czas nieokreślony, czyli musi być w niej określona końcowa data obowiązywania. Zazwyczaj umowy pośrednictwa zawierane są na okres 2-3 lat, z możliwością przedłużenia.

6. Umowę pośrednictwa Pośrednik Transakcyjny może podpisać z zawodnikiem, który ukończył 15 lat, chyba że zawodnik otrzymał wcześniej od klubu propozycję zawarcia Kontraktu. Oznacza to, że Pośrednik nie może reprezentować zawodników poniżej 15 roku życia.

7. Pośrednik może być wynagradzany wyłącznie przez klub piłkarski albo przez zawodnika, a nie przez jakiekolwiek inne podmioty.

8. Pamiętaj, że za czynności wykonywane na rzecz zawodnika niepełnoletniego tj.: zawodnika, który nie ukończył 18 lat Pośrednikowi nie należy się żadne wynagrodzenie i to zarówno od zawodnika, jak i od klubu. Jeśli Pośrednik próbuje uzyskać od zawodnika niepełnoletniego prowizję to oznacza, że działa on sprzecznie z przepisami i zachowanie takie należy zgłosić do organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

9. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną transakcję należna Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu zawodnika nie przekraczała 3% zasadniczego wynagrodzenia zawodnika za cały okres obowiązywania danego kontraktu. W praktyce jednak prowizje agentów wahają się zazwyczaj między 10% a 20 %.

10. Jeśli powstanie spór z Pośrednikiem Transakcyjnym dotyczący płatności prowizji lub obowiązywania umowy pośrednictwa to powinieneś zgłosić taką sprawę do Piłkarskiego Sądu Polubownego działającego przy Polskim Związku Piłki Nożnej.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.