Czy stosunek zatrudnienia trenera jest rzeczywiście stosunkiem starannego wykonywania i czy w związku z tym klub może zwolnić trenera za złe wyniki sportowe? Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od kilku okoliczności.

Mianowicie to zależy od rodzaju stosunku zatrudnienia oraz od samej treści umowy jaka łączy klub i trenera piłki nożnej. Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne to co do zasady strony nie mają obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia umowy, chyba że takie zapisy zostaną do umowy wprowadzone. Wobec powyższego, jeżeli faktycznie wypowiedzenie umowy następuje w związku ze złymi wynikami sportowymi to w takim przypadku nie jest to jakaś szczególna przyczyna wypowiedzenia i tutaj mają zastosowanie ogólne przepisu Kodeksu Cywilnego co do formy i terminów wypowiedzenia, najczęściej dotyczące umów zlecenia.

Wyjaśniając kwestię tzw.: „starannego działania” należy tylko wskazać, że to właśnie umowa zlecenia jest umową starannego działania. Oznacza to, że co do zasady określone w umowie wynagrodzenie należy się za sam fakt wykonywania pracy (czyli za sam fakt świadczenia usług trenerskich), bez względu na osiągnięty wynik sportowy. Oczywiście, umowa taka może zawierać dodatkowe zapisy określające dodatkowe wynagrodzenie za określony wynik, ale co do zasady wynagrodzenie należy się już za sam fakt wykonywania usług trenerskich niezależnie od rezultatu sportowego.

Na marginesie należy wskazać, że możliwe są umowy zlecenia, na podstawie których zleceniobiorca wykonuje pracę bez żadnego wynagrodzenia, ale taki zapis powinien znaleźć się w treści umowy. Natomiast jeśli mamy do czynienia z umową o dzieło to jest to umowa, od której wypłata wynagrodzenia uzależniona jest od wykonania konkretnego dzieła (zadania).

Można wyobrazić sobie umowę, w której przyjmujący zamówienie, czyli trener zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego rezultatu sportowego i dopiero po jego osiągnięciu wypłacane jest mu wynagrodzenie. Takie umowy są jednak niekorzystne dla trenerów i przestrzegam przed ich zawieraniem.

Jeśli chodzi natomiast o umowy o pracę to zgodnie z definicją ustawową przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wobec powyższego - wynagrodzenie z umowy o pracę również nie może być uzależnione od osiągniętego rezultatu sportowego, natomiast możliwe są oczywiście np.: dodatkowe nagrody.

Co więcej, jeśli chodzi o umowy o pracę to oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Ponadto w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

W przypadku wskazania przez pracodawcę – czyli klubu, nieprawidłowej, tj. niezgodnej z przepisami Kodeksu Pracy przyczyny wypowiedzenia umowy, pracownik – trener ma możliwość odwołania się do sądu pracy, gdzie może domagać się m.in.: przywrócenia go do pracy na dotychczasowych warunkach zatrudnienia.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu