Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa związkowego PZPN, w przypadku choroby uniemożliwiającej świadczenie usług trenerskich trenerowi przysługuje nadal pełne wynagrodzenie określone w kontrakcie trenerskim. Choroba trenera powinna być stwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Wynagrodzenie płatne jest już od pierwszego dnia niezdolności do świadczenia usług trenerskich.

Inna sytuacja wystąpi w przypadku niemożności świadczenia usług trenerskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W takim przypadku klub może rozwiązać kontrakt trenerski lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia nawet do kwoty 50% wynagrodzenia kontraktowego. Ograniczona kwota wynagrodzenia kontraktowego płatna jest jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia tego kontraktu.

Podczas choroby prowadzenie zespołu, który dotychczas prowadził trener korzystający ze zwolnienia lekarskiego – może przejąć, na czas jego nieobecności, jego asystent lub inny trener mający ważną licencję trenerską, wymaganą w danej klasie rozgrywkowej.

Należy wskazać, że wszelkie kwestie sporne powstające w związku z zapłatą wynagrodzenia trenera piłki nożnej podczas choroby, rozstrzyga podmiot prowadzący rozgrywki piłkarskie, w których uczestniczy zespół, na rzecz którego świadczył ostatnio usługi trener korzystający ze zwolnienia lekarskiego.

Powyższa regulacja odnosi się jedynie do zapłaty wynagrodzeń określonych w tzw. kontraktach trenerskich. Przy ocenie prawidłowości wypłacanej kwoty wynagrodzenia podczas choroby, należy uwzględniać również powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy i innych norm prawa pracy regulujących te kwestie prawne.

 

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu