Dostaję od Klientów coraz więcej maili z zapytaniem "w jakiej formie prawnej mam założyć akademię piłkarską?" Cieszy mnie, że coraz więcej osób zadaje sobie sprawę z konieczności legalizacji i prawnego uregulowania działalności akademii piłkarskich. Dobrze wybrana forma prawna działalności akademii piłkarskiej pozwala w przyszłości na czerpanie dodatkowych profitów finansowych z takiej działalności gospodarczej. Inwestycja włożona w stworzenie  i rejestrację akademii piłkarskiej zwraca się już kilkukrotnie po pierwszych miesiącach działalności. Dobrze przygotowane prawne i podatkowe podstawy funkcjonowania akademii oraz zabezpieczenie interesów finansowych umowami o współpracę z kontrahentami to podstawa takiego biznesu.

Poniżej omówiłem wady i zalety możliwych form prawnych funkcjonowania akademii piłkarskich w Polsce. Cały artykuł został opublikowany również w ostatnim wydaniu Asystenta Trenera.

 

Akademia piłkarska może funkcjonować w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółek prawa handlowego (np.: spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, w tym sportowej spółki akcyjnej) - z wyłączeniem jednak spółki partnerskiej - oraz w formie stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia kultury fizycznej i uczniowskiego klubu sportowego) oraz w formie fundacji.

Każda z powyżej wskazanych form prawnych została odrębnie uregulowana w przepisach prawa. Każda forma ma swoje wady i zalety i to zarówno biorąc pod uwagę aspekty prawne, jak i podatkowe.

Nie wchodząc w szczegóły należy jedynie wskazać, że np.: prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę cywilną właściciele odpowiadają całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania. W przypadku osobowych spółek prawa handlowego, a więc spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej odpowiedzialność ta jest subsydiarna, co oznacza, że spłata zobowiązań dobywa się najpierw z majątku spółki, a jeśli nie wystarcza on do pełnej spłaty, możliwe jest podjęcie działań egzekucyjnych z majątku prywatnego wspólników.

Odmiennie sprawa ta wygląda w przypadku spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. W tych przypadkach wspólnicy – akcjonariusze (właściciele), co do zasady nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania.  Odpowiedzialność ta spoczywa jedynie na majątku spółki, a pod pewnymi warunkami może być przeniesiona na członków zarządu spółek kapitałowych. Patrząc więc na to zagadnienie od strony odpowiedzialności cywilnoprawnej za ewentualne długi powstałe w wyniku działalności akademii piłkarskiej to spółki kapitałowe są jedną z najlepszych form prowadzenia biznesu.

Pewną barierę przy zakładaniu spółek kapitałowych może stanowić jedynie konieczność wniesienia przez założycieli kapitału zakładowego do majątku spółki. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał początkowy wynosi obecnie 5.000 złotych, natomiast w przypadku spółki akcyjnej minimalna wysokość kapitału zakładowego to 100.000 złotych.

Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, we wskazanych powyżej formach prawnych, to przede wszystkim należy mieć na uwadze, że w przypadku spółek kapitałowych będziemy mieli do czynienia z podwójnym opodatkowaniem.  Właściciel akademii piłkarskiej która funkcjonuje w formie spółki kapitałowej, chcąc wypłacić zysk musi liczyć się z tym, że zysk ten najpierw będzie opodatkowany podatkiem CIT w spółce, a następnie tak umniejszony zysk będzie opodatkowany podatkiem PIT w momencie wypłaty środków ze spółki na rachunek bankowy wspólnika. Możliwe są oczywiście konstrukcje prawne, które pozwolą na wypłacenie osiągniętego zysku w sposób zapewniający optymalizację podatkową.

Kontynuując omawianie zalet i wad możliwych form prawnych funkcjonowania akademii piłkarskich, warto przy tej okazji przyjrzeć się procedurą i opłatom związanym z rejestrowaniem takich działalności.

Pod tym względem najbardziej optymalną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Założenie firmy odbywa się obecnie w ciągu jednego dnia i co ważne następuje w ramach tzw.: „jednego okienka” w urzędzie miasta właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca składając jeden formularz CEIDG-1 w urzędzie miasta rejestrowany jest automatycznie w ewidencji działalności gospodarczej, urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym oraz w ZUSie. Już od dnia rejestracji można rozpocząć faktyczne prowadzenia działalności. Rejestracja oraz dokonywanie zmiany danych jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatne.

Inaczej wygląda rejestracja spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń. Po pierwsze podmioty te podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy rejonowe.  W przypadku spółek prawa handlowego konieczne jest sporządzenie odpowiedniej umowy spółki pomiędzy wspólnikami, która w przypadku spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dodatkowo należy sporządzić szereg oświadczeń wspólników mających prawo do reprezentowania spółki osobowej lub członków zarządu spółki kapitałowej oraz przygotować wniosek o rejestrację na urzędowych formularzach KRS. Komplet tak przygotowanych dokumentów należy złożyć we właściwym ze względu na siedzibę spółki sądzie rejonowym Krajowego Rejestru Sądowego. Do wniosku o rejestrację spółki należy dołączyć umowę najmu lokalu pod siedzibę spółki lub dokument potwierdzający prawo własności lokalu.

Tak, jak w przypadku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej obecnie i przy rejestracji spółek obowiązuje zasada tzw.: „jednego okienka”. Łączna opłata za rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym i ogłoszenie o rejestracji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi obecnie 600 złotych. Każda zmiana danych ujawnionych w rejestrze to koszt 350 złotych (250 złotych opłata sądowa i 100 złotych za ogłoszenie w MSiG).

Uzyskanie wpisu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zależności od sądu rejestrowego zwyczajowo trwa ok. od 2 tygodni, nawet do 2-3 miesięcy. Warto jednak wskazać, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, już od dnia podpisania umowy spółki stają się spółkami „w organizacji” co uprawnia je do prowadzenia już od tego dnia działalności gospodarczej, bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz obecnie również w przypadku niektórych spółek możliwe jest zarejestrowanie ich za pomocą systemu teleinformatycznego, co przyśpiesza czas rejestracji oraz zmniejsza opłatę sądową. Wadą rejestracji spółek w systemie teleinformatycznym jest konieczność skorzystania ze standardowego wzorca umownego, którego nie można modyfikować do własnych celów biznesowych. Organizacja akademii piłkarskiej moim zdaniem wymaga wprowadzenia do umów odpowiednich zapisów, czasem dalece niestandardowych, które  zagwarantują lepsze funkcjonowanie takiego biznesu piłkarskiego i przyczynią się również do uzyskania lepszych wyników finansowych. W związku z powyższym nie polecam zakładania akademii piłkarskich przy wykorzystaniu wzorca umownego dostępnego w systemie teleinformatycznym.

Warto również zaznaczyć, że w celu rejestracji podmiotów jako podatników podatku VAT należy odrębnie złożyć w urzędzie skarbowym dodatkowy formularz VAT-R. Co zrozumiałe odrębnie należy uruchomić także w wybranym banku rachunek firmowy dla akademii.

Jeśli chodzi o założenie fundacji to podstawowymi dokumentami są statut fundacji, który można sporządzić w zwykłej formie pisemnej oraz oświadczenie fundatora o ustanowieniu fundacji, które powinno mieć formę aktu notarialnego. Wyjątkiem jest oświadczenie o ustanowieniu fundacji, które znajduje się w testamencie. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać przede wszystkim cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Należy zwrócić uwagę, że aby fundacja mogła prowadzić działalność gospodarczą zapis taki musi znaleźć się w statucie. Dodatkowo w statucie należy zapisać, że wartość środków majątkowych fundacji  przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi co najmniej 1000 złotych. Bez takich zapisów statutowych sąd rejestrowy nie wpisze fundacji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Tak jak w przypadku rejestracji spółek prawa handlowego, należy przygotować wniosek o rejestrację fundacji na odpowiednim formularzu KRS i wraz z załącznikami oraz opłatami złożyć go we właściwym sądzie rejestrowym.

Najmniej efektywnym biznesowo jest funkcjonowanie akademii piłkarskiej w formie stowarzyszenia. Odnotować jedynie należy, że do założenia stowarzyszenia potrzeba co najmniej 15 osób (a w przypadku stowarzyszeń zwykłych co najmniej 3 osób), które uchwalą statut i wybiorą komitet założycielski. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służyć może jedynie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie ma dość ograniczone możliwości prawne w zakresie pozyskiwania kapitału rynkowego oraz praktycznie brak możliwości restrukturyzacji prowadzonego biznesu.

Moim zdaniem, pod względem wymierności biznesowej najlepszymi formami funkcjonowania akademii piłkarskich są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz fundacja mająca możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w założeniu akadmeii piłkarskiej oraz prowadzeniu spraw administracyjnych - skontaktuj się ze mną: biuro@kancelaria-laszczyk.pl

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu