W jakich przypadkach klub może rozwiązać kontrakt z winy zawodnika?

Wraz z końcem sezonu kluby piłkarskie dość często zastanawiają się w jaki sposób rozwiązać kontrakty z zawodnikami, których nie przewidują w kadrze na kolejny sezon rozgrywkowy. Kluby mają kilka możliwości rozwiązania kontraktów z „niechcianymi” zawodnikami. Klub może rozwiązać jednostronnie kontrakt z zawodnikiem (a więc bez jego zgody) zarówno z winy zawodnika, jak i bez winy zawodnika. W dzisiejszym wpisie przedstawię sytuacje, w których klub jest uprawniony do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy zawodnika.

Zgodnie z przepisami prawa piłkarskiego klubowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy zawodnika, wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z poniższych pięciu sytuacji:

1) zawodnik został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym przez sąd powszechny za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu - pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty uzyskania potwierdzonej urzędowo informacji o tym fakcie,

2) zawodnik został ukarany karą dyskwalifikacji nie krótszą niż 3 miesiące, orzeczoną przez właściwy organ dyscyplinarny - pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego,

3) wobec zawodnika obowiązuje przez okres co najmniej 3 miesięcy środek zapobiegawczy w postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych, który został zastosowany na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego organu dyscyplinarnego,

4) zawodnik co najmniej trzykrotnie w okresie następujących po sobie sześciu miesięcy (niezależnie czy w roku kalendarzowym czy w Sezonie rozgrywkowym) bez przedstawienia klubowi pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni od nieobecności, nie był obecny na zajęciach treningowych - pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone odpowiednio do dnia 10 stycznia lub 10 lipca w zależności od tego, czy nieobecność Zawodnika miała miejsce w okresie sześciu miesięcy zakończonym przed upływem jednej z wyżej wymienionych dat,

5) zawodnik brał udział w jakichkolwiek zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich - pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu zostanie złożone w terminie 1 miesiąca od daty uzyskania potwierdzonej informacji o tym fakcie.

Należy pamiętać, że oświadczenie o jednostronnym rozwiązania kontraktu z winy zawodnika powinno zostać złożone zawodnikowi w formie pisemnej. Jak podano powyżej, ważne jest, aby zachować termin na złożenie zawodnikowi oświadczenia, bowiem po upływie zakreślonego w przepisach terminu oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu z winy zawodnika będzie nieskuteczne. Za datę rozwiązania kontraktu uważa się dzień pocztowego doręczenia oświadczenia zawodnikowi lub trzeci dzień liczony od daty przesłania zawodnikowi skanu oświadczenia na adres e-mail wskazany w kontrakcie o profesjonalne uprawienie piłki nożnej. Należy także pamiętać, aby oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu doręczyć organowi prowadzącemu rozgrywki piłkarskie.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu