Vouchery jako pomoc dla szkółek piłkarskich w czasie Koronawirusa!

Rządowa „Tarcza antykryzysowa” wprowadziła m.in.: rozwiązania dla branży sportowej w przypadku rozwiązania umów dotyczących świadczonych usług. Rozwiązania te mogą być zastosowane w przypadku umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy szkółkami piłkarskimi i rodzicami zawodników.

Zgodnie z art. 15zp. ust. 1. ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw: „Tarcza antykryzysowa” - przedsiębiorca prowadzący działalność sportową w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.

Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.

Wobec powyższego, jeśli rodzice zawodników uiścili już opłaty za zajęcia, które się nie odbyły – szkółka piłkarska jest zobowiązana do zwrotu uiszczonych opłat w terminie 180 dni lub – za zgodą rodziców – do wydania vouchera na poczet przyszłych zajęć szkoleniowych.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu