Uprawnianie do gry zawodników cudzoziemców

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej do każdego klubu może być potwierdzona i uprawniona dowolna liczba zawodników – cudzoziemców. Przepisy rozróżniają status zawodników cudzoziemców z Unii Europejskiej (UE) oraz status zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej.

Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców również spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym uprawnienie do gry może nastąpić po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę.

Wobec powyższego, aby uprawnić do gry takich zawodników trzeba będzie w pierwszej kolejności spełnić również wymogi opisane m.in.: w ustawie z dnia 30 października 2017 roku o cudzoziemcach i  uzyskać wymagane dokumenty.

W sytuacji potwierdzenia do klubu zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej, jego uprawnienie do gry może nastąpić dopiero po dostarczeniu organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że czym innym jest  potwierdzenie dowolnej ilości zawodników cudzoziemców do gry, a czym innym udział zawodników cudzoziemców w rozgrywkach ligowych. Liczbę zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej mogących równocześnie występować w poszczególnych meczach określają m.in.: regulaminy poszczególnych rozgrywek piłkarskich. Przykładowo w  Ekstraklasie może obecnie jednocześnie występować na boisku 2 zawodników spoza UE, a w I Lidze Piłkarskiej tylko 1 zawodnik spoza UE.

W tym miejscu należy zaznaczać, że do listy krajów należących do UE postanowiono dopisać kilka państw nie będących w UE m.in.: Norwegię, Szwajcarię, Liechtestein oraz Islandię, z których to państw pochodzący zawodnicy nie będą traktowani jako obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej.

Ważne jest, że zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymali zezwolenie na pracę. To klub piłkarski jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego zezwolenia na pracę.

Zawodnik - cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się jednak uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika - cudzoziemca w Polsce.

Na koniec warto także pamiętać, że w zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej 8 zawodników posiadających obywatelstwo polskie.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu