Menedżer ds. piłkarzy może reprezentować zawodnika lub klub piłkarski wyłącznie wtedy, kiedy strony zawrzą pisemną umowę o reprezentowanie. Umowa o reprezentowanie może być zawarta maksymalnie na okres 2 lat i może być przedłużana na kolejne okresy 2 letnie jedynie na podstawie pisemnego oświadczenia stron.

Strony powinny w umowie dokładnie określić, kto będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za reprezentowanie oraz zasady płatności tego wynagrodzenia. Należy pamiętać, że płatnikiem może być jedynie klub lub zawodnik, a nie osoba trzecia. Odmienne ustalenie powyższych warunków umowy powoduje, że zapisy takie uznane będą za nieobowiązujące.

Zapłata wynagrodzenia dla Menedżera może nastąpić albo w formie zryczałtowanej dokonanej z chwilą rozpoczęcia obowiązywania wynegocjowanego kontraktu albo w rocznych ratach na koniec każdego roku obowiązywania kontraktu. Kwota wynagrodzenia ustalana jest na podstawie zasadniczego rocznego przychodu zawodnika netto, powiększonego o kwotę należną zawodnikowi za złożenie podpisu na kontrakcie. Wskazane zasadnicze wynagrodzenie nie obejmuje wartości dodatkowych świadczeń, które zostały wynegocjowane dla zawodnika, takich jak np.: samochód, mieszkanie, czy premie.

Należy pamiętać, że w sytuacji kiedy umowa o reprezentowanie z Menedżerem wygaśnie wcześniej niż kontrakt zawarty przez zawodnika z klubem z udziałem tego Menedżera, to mimo to Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie do końca obowiązywania kontraktu zawodnika z klubem lub do czasu podpisania przez zawodnika nowego kontraktu bez udziału tego Menedżera.

Umowa o reprezentowanie powinna być zawarta w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Menedżera, jeden egzemplarz dla zawodnika lub klubu oraz dwa egzemplarze dla PZPN).

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu