Stypendia sportowe szansą na dalsze prowadzenie działalności przez kluby piłkarskie!

Zgodnie z §9 ust 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - od dnia 20 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku prowadzenie działalności związanej ze sportem polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego dopuszczalne jest tylko w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, lub

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie o sporcie, lub

3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub

4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,

5) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Wobec powyższego uregulowania - jedną z możliwości dalszego prowadzenia działalności sportowej jest przyznanie przez klub sportowy dla zawodników stypendiów sportowych.

Zgodnie z art. 5 ustawy o sporcie - „klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników.” Przepisy w tym przypadku nie określają minimalnej kwoty stypendium czy okresu jego przyznawania, więc klub ma tu swobodę i może je przyznać np.: na okres 1 miesiąca. Stypendium może być przyznawane również zawodnikom amatorom.

Co ciekawe stypendia sportowe wypłacane uczniom i studentom są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, ale do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 3.800 złotych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - „wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez podmioty wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego (w tym kluby sportowe), na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 złotych.”

 

Jeśli natomiast stypendium sportowe wypłacane jest osobie, która nie jest uczniem ani studentem, to stanowi ono przychód z działalności wykonywanej osobiście i podlega opodatkowaniu w całości, a zatem nie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nawet jeśli jego kwota nie przekracza kwoty 3.800 zł.

Należy także pamiętać, że stypendia sportowe nie są wliczane do minimalnego dopuszczalnego wynagrodzenia zasadniczego dla zawodnika U-18 z tytułu otrzymywanego minimalnego wynagrodzenia na podstawie Kontraktu U-18, tj. kwoty 500 zł brutto.

W przypadku ustanowienia stypendium sportowego, do obowiązków klubu po zakończeniu roku podatkowego będzie należało przygotowanie informacji podatkowej o wypłaconych stypendiach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Potwierdzeniem otrzymywania przez zawodników stypendium sportowego może być zaświadczenie wydane przez klub piłkarski.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu