Zawodnik ma możliwość rozwiązania kontraktu w winy klubu, w przypadku wystąpienia poniżej wskazanych okoliczności.

Po pierwsze, zawodnik może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z winy klubu w razie rażącego naruszenia przez klub swoich zobowiązań, w szczególności naruszenia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia określonego kontraktem za okres nie krótszy niż 3 (trzy) miesiące. Należy pamiętać, że w tej sytuacji zawodnik zobowiązany jest do wystosowania do klubu pisemnego wezwania do zapłaty wynagrodzenia, które to wezwanie należy doręczyć klubowi na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed złożeniem wniosku o stwierdzenie rozwiązania kontraktu. Wniosek zawodnika o rozwiązanie kontraktu powinien zostać złożony na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu.

Po drugie, zawodnik, który nie rozegrał w poprzednim sezonie 10% meczów w pierwszej drużynie klubu w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez PZPN może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z uzasadnionej przyczyny sportowej. Uzasadniona przyczyna sportowa będzie ustalana każdorazowo, a każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich istotnych okoliczności (m.in. kontuzja, zawieszenie przez klub, pozycja zawodnika na boisku, wiek zawodnika itd.). W przypadku stwierdzenia istnienia uzasadnionej przyczyny sportowej właściwy organ PZPN ustali, czy klub pozyskujący zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania klubowi odstępującemu uwzględniającego koszty jakie poniósł ten klub.

Kolejną przyczyną umożliwiającą zawodnikowi rozwiązanie kontraktu z winy klubu jest przeniesienie klubu do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa. Zawodnik może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z uzasadnionej przyczyny sportowej gdy wykaże, iż ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji sportowych w klubie w wyższej.

W przypadku złożenia przez zawodnika lub klub wniosku o rozwiązanie kontraktu z winy drugiej strony i stwierdzenia braku podstaw do takiego rozwiązania kontraktu, Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych może rozwiązać kontrakt bez orzekania o winie, jeżeli żadna ze stron nie zgadza się na kontynuację kontraktu, a z całokształtu okoliczności faktycznych sprawy wynika, iż dalsze obowiązywanie kontraktu byłoby sprzeczne z celami i zasadami uprawiania sportu profesjonalnego oraz celami i zasadami podejmowania działalności w zakresie kultury fizycznej. Rozwiązanie kontraktu jest jednak niedopuszczalne, jeżeli wskutek rozwiązania ucierpiałoby dobro zawodnika lub klubu, albo rozwiązanie naruszałoby zasady słuszności, dobrej wiary, dobrych obyczajów oraz ducha sportu.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu