Reaktywacja klubu piłkarskiego. Od czego zacząć?

Brak prawidłowego zarządzania klubem, brak strategii rozwojowej, nadmierne zadłużanie, niewiedza o możliwościach i sposobach korzystania z zewnętrznego finansowania to tylko niektóre przyczyny prowadzące do upadłości lub likwidacji klubów piłkarskich. Przypadków takich w Polsce było i nadal jest sporo, ale coraz częściej podejmowane są także skuteczne próby reaktywacji klubów piłkarskich.

Od czego zacząć takie działania i jak przeprowadzić cały proces reaktywacji klubu piłkarskiego? Na te pytania odpowiem w serii kolejnych wpisów na Blogu. Dzisiaj wskaże tylko na podstawowe rozwiązania, które ułatwią rozpoczęcie procesu reaktywacji klubu piłkarskiego.

Najważniejszą rzeczą od której należy rozpocząć taki proces, jest ustalenie obecnego stanu prawnego klubu. Należy zatem w pierwszej kolejności sprawdzić, czy klub piłkarski jest w stanie upadłości, likwidacji, zawieszenia, a być może został już wykreślony z rejestru i z prawnego punktu widzenia już nie istnieje. Ustalenie aktualnego stanu prawnego pozwoli określić jakie czynności należy podjąć i jaką procedurę prawną wybrać, aby klub mógł występować w obrocie jako podmiot prawa.

Ważne jest również ustalenie w jakiej formie prawnej działał klub, jaki jest układ właścicielski oraz kto jest aktualnie we władzach klubu. Jest to o tyle ważne, że prawdopodobnie przez kilka ostatnich lat wszelka działalność takiego kluby była w uśpieniu i nikt nie aktualizował żadnych danych, w tym nie aktualizował dokumentacji prawnej, ani finansowej. W przypadku wszczętej upadłości klubu masą upadłości może zarządzać syndyk lub nadzorca sądowy. W przypadku rozpoczętego procesu likwidacji klubu sprawami klubu zajmują się likwidatorzy, którymi prawdopodobnie są członkowie zarządu klubu lub osoby wyznaczone przez Sąd. Jeśli działalność klubu została jedynie zawieszona to uprawnienia do zarządzania klubem nadal spoczywają w rękach aktualnego zarządu klubu. To wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za reprezentowanie klubu i to z nimi należy w pierwszej kolejności uzgadniać etapy ewentualnego procesu reaktywacji klubu.

Nowe możliwości w zakresie oddłużania klubów daje obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku nowatorska ustawa Prawo restrukturyzacyjne.  Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, w tym przypadku klubu piłkarskiego poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Możliwości restrukturyzacyjne jakie daje nowa ustawa będą miały głownie zastosowanie do klubów piłkarskich działających w formie  spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy, którym jest nadzorca układu albo nadzorca sądowy lub przy pomocy zarządcy.

W przypadku ustalenia, że klub został już wkreślony z rejestru i z punktu widzenia prawa nie istnieje, pozostaje założenie od podstaw nowego klubu. Następnie należy złożyć wniosek do Zarządu związku PZPN o przyjęcie klubu w poczet członków PZPN i przystąpić do rozgrywek.

Z punktu widzenia prawa istnieją również szerokie możliwości przeprowadzenia przekształceń klubów sportowych i przejmowania sekcji piłkarskich innych klubów, w tym klubów będących w likwidacji. Istnieje również możliwość łączenia klubów piłkarskich. Powyższe zagadnienia omówię w kolejnych wpisach z serii dotyczącej reaktywacji klubów piłkarskich.

W przypadku indywidualnych zapytań proszę o kontakt mailowy – biuro@kancelaria-laszczyk.pl

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu