Problem prawny z niedopuszczaniem fundacji do rozgrywek piłkarskich PZPN?

Coraz częściej pojawiają się sygnały o niedopuszczaniu akademii piłkarskich działających w formie fundacji do udziału w rozgrywkach PZPN w poszczególnych województwach. Skala problemu jest coraz większa. Niektóre wojewódzkie związki piłkarskie wystosowują już pisma do fundacji z informacją o konieczności zmiany formy prawnej w celu możliwości udziału w rozgrywkach w sezonie 2019/2020. Sprawa nie jest jednoznaczna, ponieważ w wielu wojewódzkich związkach fundacje mogły dotychczas uczestniczyć bez żadnych przeszkód w rozgrywkach na podstawie tych samym przepisów. Co więcej, niektóre wojewódzkie związki piłkarskie dopuszczały i nadal dopuszczają do rozgrywek akademie piłkarskie działające np.: w formie jednoosobowych działalności gospodarczej, co jest wprost sprzeczne z przepisami prawa piłkarskiego.

Należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie - „klub sportowy działa jako osoba prawna.” Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach - „Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie - „członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie.”

Biorąc powyższe pod uwagę - oczywistym jest, że klub sportowy działający jako fundacja (osoba prawna), która w statucie ma wpisaną jako przedmiot działalności działalność sportową w sporcie piłka nożna – jest klubem sportowym działającym zgodnie z obowiązującym prawem.

Wobec powyższego należy uznać, że akademie piłkarskie działające w formie fundacji są uznawane przez powszechnie obowiązujące przepisy jako kluby sportowe.

Następnie należy wskazać, że wszystkie akty prawne, w tym statuty i regulaminy uchwalane zarówno przez Polski Związek Piłki Nożnej, jak i przez wojewódzkie związki piłkarskie muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym muszą być zgodne z przepisami przytoczonej powyżej ustawy o sporcie. Niedopuszczenie do udziału w rywalizacji sportowej klubu piłkarskiego działającego w formie fundacji jest naruszeniem tych przepisów.

Dodatkowo zaznaczyć trzeba, że nawet wewnętrzne przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej dają możliwość dopuszczenia do członkostwa w PZPN również klubów sportowych działających jako fundacje. Zgodnie z par. 5 ust. 2 chwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie - „dopuszczenie do współzawodnictwa w sporcie piłki nożnej klubu piłkarskiego jako osoby prawnej działającej w innej, niż przewidziana w ust.1, formie prawnej wymaga decyzji Zarządu PZPN, podjętej po przedstawieniu stosownych opinii przez Komisję d.s. Licencji Klubowych PZPN i Komisję d.s. Prawnych PZPN.”

Zaznaczyć więc należy, że te fundacje które zostały już przyjęte w poczet członków PZPN i brały udział w rozgrywkach piłkarskich nie powinny mieć problemów z uczestnictwem w rozgrywkach w kolejnych sezonach rozgrywkowych.

Wskazać także należy, że uchwała nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie nie przewiduje wygaśnięcia, ani wykluczenia z członkostwa klubu piłkarskiego z powodu zmiany interpretacji przepisów związkowych.

Na koniec wskazać trzeba, że wprowadzona niedawno przez Polski Związek Piłki Nożnej tzw.: Certyfikacja akademii piłkarskich, obejmuje również certyfikację akademii piłkarskich działających w formie fundacji. Wobec powyższego dziwić może niedopuszczanie do udziału w rozgrywkach fundacji. Działania takie - jak się wydaje - są całkowicie sprzeczne z aktualną polityką certyfikacji prowadzoną przez PZPN.

Obowiązujące w Polsce przepisy nie dają możliwości dokonania typowego przekształcenia fundacji w inny podmiot np.: w stowarzyszenie, czy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wobec powyższego jeśli rzeczywiście fundacje nie będą mogły uczestniczyć w rozgrywkach piłkarskich, to konieczne będzie powołanie nowego podmiotu, co narazi właścicieli takich akademii piłkarskich na dodatkowe koszty.

Jak napisałem powyżej, problem istnieje i dotyczy kilkuset akademii piłkarskich działających w całym kraju. Na chwile obecną poszczególne wojewódzkie związku piłkarskie interpretują przepisy w sposób bardzo różny, niekiedy całkowicie sprzecznie z prawem np.: zakazując działalności sportowej fundacją, a dopuszczając do rozgrywek jednoosobowe działalności gospodarcze. W związku z powyższym najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przez Polski Związek Piłki Nożnej jednoznacznych regulacji umożliwiającego fundacją uczestniczenie w rozgrywkach piłkarskich na terenie całego kraju.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu