Pozyskaj dofinansowanie do wynagrodzeń zawodników i trenerów piłkarskich z rządowej „Tarczy antykryzysowej”!

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych dla klubów piłkarskich działających w formie stowarzyszeń i fundacji w rządowej „Tarczy antykryzysowej” !

Uwaga – Rządowa „Tarcza antykryzysowa” wprowadza możliwość uzyskania dofinansowania wynagrodzeń m.in.: trenerów piłki nożnej oraz zawodników zatrudnionych w klubach i akademiach piłkarskich!

Rządowa „Tarcza antykryzysowa”, czyli ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - wprowadza możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, z którego mogą skorzystać również kluby i akademie piłkarskie.

Które kluby i akademie piłkarskie mogą skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje pozarządowe, a więc stowarzyszenia i fundacje oraz spółki prowadzące działalność pożytku publicznego i nie działające w celu uzyskania zysku.

Wynagrodzenia, których pracowników podlegają dofinansowaniu?

Zgodnie z art. 15zze ust. 1 ustawy starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie stosuje się zarówno dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, ale także co ważne np.: w przypadku trenerów piłki nożnej lub zawodników - również dla osób zatrudnionych na umowie zlecenia albo na podstawie innej umowy o świadczenie usług.

Wobec powyższego, kluby i akademie piłkarskie działające w formie stowarzyszeń i fundacji mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych trenerów, zawodników jak i również pracowników administracyjnych.

Jaki warunek należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy wykazać spadek przychodów z działalności statutowej w roku 2020 w stosunku do roku 2019. Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczony jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku o dotacje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (okres ten być może będzie jeszcze wydłużony), w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

1) co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

2) co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

3) co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Ważne aby pamiętać, że po otrzymaniu dofinansowania obowiązkowe jest dalsze utrzymanie zatrudnienia pracowników przez okres dofinansowania oraz dodatkowo przez okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę klubu sportowego.

We wniosku o dofinansowanie organizacja pozarządowa oświadcza o:

1) wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej,

2) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;

3) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

4) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.

Uwaga - organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Zachęcam do korzystania z przysługującego dofinansowania z rządowej „Tarczy antykryzysowej”.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu