Pierwsze dotacje finansowe dla klubów sportowych na rok 2019 !

Ministerstwo Sportu i Turystki uruchamia pierwsze dotacje dla klubów sportowych do wykorzystania w roku 2019.

W dniu 9 października 2018 roku Minister Sportu i Turystyki uruchomił pierwszy konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla zawodników.

Wysokość środków publicznych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznaczonych na realizację tych zajęć w samym 2019 roku wynosi aż 28,86 miliona złotych.

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2019 roku na dofinansowanie realizacji trzech rodzajów zadań:

1. zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł;

2. zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł;

3. zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych, które są prowadzone przez:

- kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,

- inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, np.: fundacje,

- jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie w ramach konkursu może być przyznane do wysokości - 80% planowanych kosztów realizacji zajęć, w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe albo w wysokości - 50% planowanych kosztów realizacji zajęć, w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przyznane w ramach dofinansowania środki mogą być przeznaczone w szczególności na:

- pokrycie kosztów transportu/dojazdu uczestników zajęć,

- wynajem obiektów sportowych lub zakup biletów wstępu na obiekty,

- pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,

- ubezpieczenie uczestników zajęć.

Dodatkowo w ramach dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na:

- koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,

- zakup niezbędnych materiałów biurowych,

- koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,

- opłaty za nośniki energii,

- koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,

- wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.

Wnioski o powyższe dotacje należy składać do dnia 2 listopada 2018 roku.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu