Zgłasza się do mnie coraz więcej zawodników, którzy w wyniku odniesionej kontuzji zostali pozostawieni przez klub sami sobie. Klub nie chce ponosić kosztów leczenia kontuzjowanego zawodnika, a często zdarza się że zawodnik taki nie został nawet ubezpieczony. Nie rzadko konsekwencją takich działań klubu jest zakończenie kariery sportowej przez kontuzjowanego zawodnika.

Żeby uniknąć opisanych powyżej konsekwencji odniesionej kontuzji, idealnym rozwiązaniem jest zapewnienie sobie pomocy prawnej już na początku profesjonalnej kariery sportowej. Z praktyki jednak wiem, że poszukiwanie pomocy prawnej odbywa się zazwyczaj dopiero kilka miesięcy po doznanej kontuzji, kiedy to okazuje się, że zawodnik został pozostawiony bez żadnego wsparcia. Niejednokrotnie również zawodnicy w poczuciu bezradności odpuszczają w ogóle dochodzenia jakichkolwiek swoich praw, nie chcąc narażać się klubowi lub nie wiedząc o możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnika. Często także zdarza się, że zawodnicy zwyczajnie nie mają własnych środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia oraz rehabilitacji, w konsekwencji czego są zmuszeni zakończyć profesjonalne uprawianie piłki nożnej.

Dzisiaj przedstawię, jakimi uprawieniami dysponuje zawodnik w przypadku doznania kontuzji oraz czego i od kogo może się on domagać.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodnika przez Klub

Na początku należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy klub ma obowiązek ubezpieczyć zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych z uprawiania sportu piłki nożnej. W zależności od zakresu wykupionej polisy, ubezpieczenie może obejmować różne przypadki i okoliczności odniesionych kontuzji, jednak co do zasady polisa obejmuje ubezpieczenie w trakcie meczów mistrzowskich, sparingów oraz treningów. Szczegółowy zakres polisy wskazany jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i w przypadku odniesienia kontuzji zawsze warto wystąpić do klubu o doręczenie polisy oraz OWU. Większość kontuzji piłkarskich oraz kosztów leczenia i rehabilitacji objęta jest dostępnymi na rynku ubezpieczeniami sportowymi.

Należy pamiętać, aby każdą kontuzję od razu zgłaszać lekarzowi klubowemu, który następnie w modelowej sytuacji powinien pokierować dalszym leczeniem na koszt klubu. W modelowej sytuacji wszelkie koszty leczenia, rehabilitacji oraz inne wydatki związane z kontuzją pokrywane są w całości na podstawie polisy przez ubezpieczyciela, a ewentualna różnica uzupełniania jest przez klub.

Brak współpracy klubu

W przypadku odmowy leczenia kontuzji przez klub i pozostawieniu zawodnika samemu sobie, w pierwszej kolejności warto zadbać o zdobycie od klubu pisemnej zgody na samodzielne leczenie poza klubem. Dokumentem który w całości ochroniłby interesy zawodnika byłoby pisemne oświadczenie zarządu klubu, który wyraziłby zgodę na leczenie kontuzji przez lekarza, a następnie rehabilitanta zewnętrznego za określone w oświadczeniu szacunkowe koszty. Taki dokument podpisany przez zarząd klubu może być podstawą do ubiegania się pokrycia wskazanych w nim kosztów leczenia i rehabilitacji przez klub. Zdaję sobie sprawę, że uzyskanie takiego oświadczenia od klubu w sposób polubowny może być utrudnione lub wręcz niemożliwe, jednak wtedy należy wystosować do klubu pisemny wniosek (koniecznie za potwierdzeniem odbioru), który to dokument będzie stanowił podstawę do uznania iż to klub odmówił współpracy z zawodnikiem i nie wspomógł go w leczeniu.

W kolejnej części artykułu napiszę o uprawieniach przysługujących zawodnikowi w przypadku braku wykupu polisy przez klub, sankcjach dla klubu za naruszenie praw zawodnika w czasie kontuzji, możliwych do uzyskania przez kontuzjowanego zawodnika świadczeniach oraz o procedurze dochodzenia odszkodowania w procesie sądowym.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu