Kontrowersyjna uchwała Polskiego Związku Piłki Nożnej o dopuszczeniu 4 miesięcznych zaległości w wypłacie wynagrodzeń piłkarskich!

W dniu 8 kwietnia 2020 roku Komisja Ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła uchwałę o zawieszeniu obowiązywania przepisów o możliwości rozwiązania kontraktu z winy klubu w przypadku 2 miesięcznej zaległości w zapłacie wynagrodzeń zawodników. Przepisy te uregulowane w uchwale nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Jednocześnie Komisja Ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadziła uregulowanie zgodnie z którym od dnia 8 kwietnia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku zawodnikowi przysługiwać będzie prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu w winy klubu w przypadku opóźnienia się przez klub z zapłatą co najmniej 4 miesięcznego wynagrodzenia indywidualnego.

Powyższa zmiana nie dotyczy zaległości z zapłatą wynagrodzenia należnego za miesiąc luty 2020 roku i za miesiące wcześniejsze. Do takich zaległości nadal stosujemy uregulowania mówiące o możliwości jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu w przypadku opóźnienia z zapłatą za co najmniej 2 miesiące.

Uregulowanie wprowadzone w dniu 8 kwietnia 2020 roku przez Komisję Ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej rodzi dość duże kontrowersje. Regulacja ta pozwala klubom piłkarskim na opóźnienia w płatnościach wynagrodzenia aż przez 4 miesiące bez konsekwencji prawnych w postaci możliwości rozwiązania przez zawodnika z tego powodu kontraktu z winy klubu.

Polski Związek Piłkarzy poinformował już o złożeniu do Ministerstwa Sportu wniosku o uchylenie powyższej uchwały Komisji Ds. Nagłych PZPN. W swoim stanowisku Polski Związek Piłkarzy wskazał, że zaskarżone rozwiązanie nosi znamiona ewidentnego ograniczania wolności wyboru i wykonywania zawodu. Dodatkowo zawodnicy mogą być zmuszani do pracy na rzecz klubu bez gwarancji wypłaty należnego im wynagrodzenia nie tylko w sezonie 2019/2020, ale również w rozgrywkach sezonu 2020/21”.

Stanowisko Polskiego Związku Piłkarzy poparła również Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro).

Niezależnie od powyższego stanowiska Polskiego Związku Piłkarzy oraz FIFPro rodzą się kolejne wątpliwości prawne.

Po pierwsze, uchwała Komisji Ds. Nagłych jest sprzeczna z Regulaminem FIFA dotyczącym Statusu Zawodników i Transferów.

Po drugie, rodzi się pytanie czy Komisja Ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej jest uprawniona do zawieszania i zmiany przepisów dotyczących relacji pomiędzy zawodnikami i klubami piłkarskimi. Zgodnie z § 1 uchwały II/20 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Nagłych PZPN - „Komisja ds. Nagłych PZPN zwana dalej „Komisją” jest organem wykonawczym Zarządu PZPN powołanym do załatwiania spraw i podejmowania decyzji nie cierpiących zwłoki dotyczących ważnych problemów z zakresu działalności PZPN, w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu PZPN.”

W związku z powyższym rodzi się oczywista wątpliwość, czy zawieszenie i zmiana przepisów dotyczących relacji pomiędzy zawodnikami i klubami piłkarskimi są w kompetencji Komisji Ds. Nagłych, czy może jedynym organem, który mógł dokonać takowej zmiany powinien być jednak Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Po trzecie, powstaje pytanie czy decyzja o zawieszeniu i zmianie uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej - była rzeczywiście decyzją nie cierpiącą zwłoki. Przyczyną wprowadzenia tego rozwiązania prawnego jest oczywiście pandemia Koronawirusa, ale czy już 8 kwietnia - a więc w niespełna jeden miesiąc od zawieszenia rozgrywek piłkarskich - PZPN miał informacje, że wszystkie lub większość klubów piłkarskich nie będzie w stanie regulować wynagrodzeń zawodników aż przez 4 kolejne miesiące?

Po czwarte, co chyba najważniejsze – czy zdaniem PZPNu prawo może działać wstecz? Mianowicie, zawodnicy i kluby piłkarskie podpisujące kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej na sezon rozgrywkowy 2019/2020 godziły się na warunki kontraktowe określone w uchwale nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej w wersji dotychczasowej tj.: w wersji obowiązującej w dniu zawierania tych kontraktów. Oznacza to, że zawodnicy podpisując kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej na sezon rozgrywkowy 2019/2020 oświadczyli w tych kontraktach, że zapoznali się z przepisami uchwały i ją akceptują. W uchwale, z którą się zapoznali i którą zaakceptowali oraz która powinna mieć zastosowanie do wszystkich kontraktów zawartych do końca sezonu 2019/2020 jest przepis dający zawodnikowi możliwość jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu, w sytuacji kiedy klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia indywidualnego przez okres co najmniej 2 miesięcy, a nie 4 miesięcy.

Żaden z zawodników nie godził się na zmianę dotychczasowych warunków kontraktowych i zapewne nie otrzymał od klubu piłkarskiego do akceptacji najnowszej uchwały z dnia 8 kwietnia 2020 roku Komisji Ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie mówiąc już o zawarciu stosownego aneksu do kontraktu. Można przyjąć, że jeśli zawodnik otrzymałby aneks do kontraktu zawierający w/w zmianę lub otrzymałby do akceptacji uchwałę Komisji Ds. Nagłych to nie zgodziłby się na zmianę dotychczasowej treści stosunku kontraktowego i być może nie chciałby kontynuować współpracy na nowych zasadach.

Prawo nie może działać wstecz, a więc kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawarte na sezon rozgrywkowy 2019/2020 nie powinny być odgórnie – bez wiedzy i zgody zawodników – zmieniane w trakcie ich obowiązywania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że uchwała z dnia 8 kwietnia 2020 podjęta przez Komisję Ds. Nagłych budzi kontrowersje i spore wątpliwości prawne, co oznacza że jej skuteczność może być w przyszłości podważana na drodze sądowej.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że nawet jeśli klub piłkarski opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za choćby jeden miesiąc to zawodnikowi zawsze przysługuje uprawnienie do złożenia pozwu o zapłatę do Piłkarskiego Sądu Polubownego.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu