W tym wpisie omówiono odrębności kontraktu piłkarskiego zawieranego z klubem przez zawodnika poniżej 18 roku życia, a kontraktem piłkarskim zawieranym z klubem przez zawodnika pełnoletniego.

Kontrakt piłkarski o profesjonalne uprawianie piłki nożnej może być zawarty wyłącznie z zawodnikiem, który co najmniej w dniu jego podpisywania ukończył 15 lat. Klub zainteresowany podpisaniem kontraktu z zawodnikiem poniżej 15 roku, ma możliwość złożenia pisemnej oferty takiemu zawodnikowi już na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia, a zawodnik w takiej sytuacji powinien odpowiedzieć pisemnie klubowi na złożoną ofertę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty.

Kontrakt taki zawierany jest na czas określony, który nie może być dłuższy niż 3 lata i nie może obowiązywać dłużej niż do zakończenia rundy rozgrywkowej, w której zawodnik ukończy 18 rok życia. Po ukończeniu przez zawodnika 18 roku życia należy podpisać z nim nowy kontrakt lub aneksować obecny kontrakt już na ogólnych zasadach.

Zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia może podpisać kontrakt piłkarski z klubem wyłączenie za zgodą jego rodziców stwierdzoną ich podpisami na kontrakcie lub złożeniem przez nich odrębnych oświadczeń woli w formie pisemnej poświadczonej przez notariusza. W przypadku kiedy zawodnik chce podpisać inny niż typowy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna według odpowiedniego wzoru) należy pod rygorem nieważności takiej umowy, przedłożyć do klubu zgodę sądu opiekuńczego.

Poza powyższymi odrębnościami klub powinien zapewnić niepełnoletniemu zawodnikowi w kontrakcie piłkarskim szereg uprawnień, o których będzie mowa w kolejnym wpisie.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu