W dniu 20 stycznia 2017 roku Minister Sportu i Turystki uruchomił kolejny program wsparcia finansowego dla sportu. Tym razem chodzi o wsparcie w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

 

Głównymi celami programu są:

1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założenia programowe zakładają powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

 

Projekty w ramach Programu

W ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” można starać się od dofinansowanie na 3 odrębne zadania:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

 

Finansowanie

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2017 roku przeznacza się kwotę 38 449 000 zł w podziale na zadania:

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 15 200 000 zł.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 649 000 zł.

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 12 600 000 zł.

 

Adresaci wspracia finansowego

Program skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Jednocześnie przy spełnieniu powyżej wskazanych warunków o przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań mogą ubiegać się:

1) zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich,

3) zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” adresowane jest do polskich związków sportowych.

 

Cele projektu „Lokalny Animator Sportu”

Główne cele tego zadania to:

1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,

2) stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,

3) przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,

4) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

5) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,

6) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej,

7) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków MSiT, kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.

 

Cele zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”

Główne cele tego zadania to:

Główne cele zadania:

1) promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,

3) krzewienie idei fair play,

4) ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,

5) stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,

6) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

7) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik,

8) identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,

9) zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki

10) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.

 

Cele zadania „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”

Główne cele tego zadania to:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji poszczególnych sportów,

3) przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,

4) optymalne wykorzystanie potencjału szkoleniowo-organizacyjnego polskich związków sportowych,

5) identyfikacja talentów sportowych

 

Termin składania wniosków i realizacja zadań

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać odpowiednio:

a) dla zadania - Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do dnia 30.01.2017 r.,

b) dla zadania - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do dnia 20.02.2017 r.

c) dla zadania - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – do dnia 13.02.2017 r.

 

Wszystkie zdania powinny zostać zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu