Kiedy od stypendium sportowego piłkarz zapłaci ZUS? Na to pytanie odpowiedział Zakład Ubezpieczeń Społecznych w jednej z najnowszych interpretacji podatkowych ze stycznia bieżącego roku.

Poniżej opis rzeczywistego przykładu z życia. Sprawa wyglądała następująco. Pewien klub piłkarski zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o wydanie interpretacji w sprawie sposobu oskładkowania wynagrodzenia wypłacanego piłkarzom. Dotychczas sportowcy otrzymywali je w formie wynagrodzenia od umowy o świadczenie usług (kontrakt o profesjonalne uprawienie piłki nożnej), a gmina wypłacała im dodatkowo (odrębnie) również stypendium sportowe na podstawie zawartych bezpośrednio z zawodnikami umów.

Po pewnym jednak czasie gmina zmieniła zasady wypłaty stypendiów w ten sposób, że są one dokonywane w formie dotacji celowej przekazywanej klubowi piłkarskiemu, który następnie będzie wypłacał je zawodnikom. Czyli inaczej mówiąc stypendium sportowe będzie de facto składową wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio przez klub piłkarski. Klub zamierza zawrzeć więc z zawodnikami aneksy do już istniejących umów cywilnoprawnych z określeniem nowych zasad rozliczeń. Jak wskazano w wniosku o interpretacje, klub planuje uzależnić wysokość wynagrodzenia od wyników sportowych. Zamierza również zgłosić piłkarzy do ubezpieczeń społecznych z zadeklarowaną podstawą składek równą minimalnemu wynagrodzeniu. Zdaniem klubu zawodnicy będą mieli w tej sytuacji dwa odrębne tytułu do ubezpieczeń – jeden z nich to umowa cywilnoprawna o świadczenie usług (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej), a drugi to pobieranie stypendium sportowego. Zgodnie zaś z przepisami ustawy systemowej w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeniowych obowiązkowo składki odprowadzane są tylko z jednego tytułu, o ile podstawa składek z niego wynikająca jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał jednak powyżej opisane stanowisko klubu piłkarskiego za nieprawidłowe. Zdaniem ZUS w opisywanej sytuacji nie ma znaczenia, z jakiego źródła będą pochodzić środki na wypłatę wynagrodzeń dla zawodników. Dla celów obliczania składek klub powinien wziąć pod uwagę cały przychód zawodników – zarówno część uważaną za wypłacaną ze środków przekazywanych przez gminę, jak i część finansowaną przez sam klub. Składki powinny być wypłacone od pełnej kwoty wypłaconej w danym miesiącu zawodnikowi.

Uznano, więc że nie można podzielić kwoty wynagrodzenia na dwie części i wyodrębnić z niej stypendium sportowe. Nie ma bowiem podstaw prawnych, aby wynagrodzenie wypłacane na podstawie jednej umowy cywilnoprawnej (kontraktu o profesjonalne uprawienie piłki nożnej) dzielić na część oskładkowaną i nieoskładkowaną. Tym bardziej nie można uznać, że stanowi ono dwa odrębne tytuły ubezpieczeniowe.

Należy wskazać, Takie stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydaje się w tym przypadku oczywiste i w pełni zgodne z przepisami. Skoro bowiem wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie jednej umowy cywilnoprawnej to całe podlega oskładkowaniu. Nie ma tu mowy o stypendium wypłacanym przez gminę, ale o wynagrodzeniu wypłacanym na podstawie umowy przez klub piłkarski. Fakt, że środki na wypłatę wynagrodzenia pochodzą z dotacji gminnej nie zmienia tego, że zleceniodawcą i podmiotem wypłacającym całość tych środków jest przecież tylko klub piłkarski. W takim przypadku cały kontrakt o profesjonalne uprawienie piłki nożnej podlega oskładkowaniu. Składki ZUS należne więc będą w takim przypadku od całej kwoty wskazanej w kontrakcie o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, w tym za „część stypendialną”.

Inaczej sytuacja wyglądałaby gdyby kwotę stypendium sportowego bezpośrednio zawodnikowi wypłacała nadal gmina, a tylko pozostałą kwotę klub piłkarski.

 

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu