Kiedy mecz piłki nożnej będzie imprezą masową? Jakie obowiązki ma organizator imprezy masowej? Kto wydaje pozwolenie na organizacje imprezy masowej, a kto może ją przerwać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mecz piłki nożnej będzie kwalifikowany jako impreza masowa jeśli na stadionie liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla kibiców wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla kibiców wynosi nie mniej niż 300.

Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator, czyli w tym przypadku klub piłkarski. Przepisy narzucają na organizatora imprezy masowej szereg obowiązków m.in.: zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, ochronę porządku publicznego, zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym oraz zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Dodatkowo organizator imprezy masowej ma obowiązek np: zapewnić udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa, zorganizować zaplecze higieniczno-sanitarne, wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji, a także wydzielić pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej. Dodatkowo organizator meczu piłki nożnej klubu uczestniczącego w rozgrywkach jednej z trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn, niezależnie od rodzaju rozgrywek, tj. krajowych czy międzynarodowych, zapewnia identyfikację osób uczestniczących w tej imprezie, czyli identyfikacje personalną kibiców.

Jak widać z powyższego, wymogów ciążących na organizatorze imprezy masowej jest sporo, dlatego też często spotyka się informacje od organizatorów meczów piłki nożnej, że konkretny mecz nie jest imprezą masową i do sprzedaży dla kibiców przeznaczono tylko 999 biletów wstępu.

Należy pamiętać, że ten kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet lat 8.

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. Organ ten powinien wydać zezwolenie albo odmówić jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu organ może wydać decyzję o przerwaniu imprezy masowej. Od takiej decyzji organu organizatorowi przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, które powinno zostać rozpoznane w terminie 4 dni.

Warto również pamiętać, że wojewoda może przerwać imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zaznaczyć także trzeba, że imprezą masową nie będzie np.: mecz piłki nożnej organizowany w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami lub inny mecz organizowany w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu