W jakich przypadkach zawodnikowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy Klubu? Zawodnikowi przysługuje uprawnienie do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy klubu w następujących przypadkach:

1) gdy klub opóźnia się z zapłatą na rzecz Zawodnika wynagrodzenia indywidualnego należnego mu z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej za okres co najmniej dwóch miesięcy,

2) klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia Zawodnika do rozgrywek ligowych,

3) klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia Zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie i na skutek czego Zawodnik nie otrzymał należnego mu świadczenia ubezpieczeniowego lub jego równowartości od Klubu,

4) klub nie przedstawił dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia Zawdonika w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia takiego żądania przez Zawodnika,

5) klub nie zapewnia Zawodnikowi leczenia lub rehabilitacji po kontuzji doznanej czasie gry w ramach współzawodnictwa sportowego lub treningu lub odmawia pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji poniesionych przez Zawodnika, na które Zawodnik uprzednio otrzymał od Klubu pisemną zgodę, w ramach której Klub zaakceptował szacowane koszty leczenia lub rehabilitacji,

6) klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż rywalizacja sportowa, na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy organ dyscyplinarny PZPN.

Należy jednak mieć na uwadze, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy z winy klubu na podstawie powyższych przesłanek powinno spełniać rygorystyczne wymogi prawne, w szczególności co do terminu jego złożenia i innych określonych w przepisach wymogów prawnych. Oświadczenie takie, co oczywiste, musi być złożone w formie pisemnej, najlepiej za pocztowym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku wątpliwości Zawodników co do możliwości złożenia takiego oświadczenia oraz zaistnienia potrzeby wsparcia prawnego w sporach z klubami piłkarskimi, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawną- biuro@kancelaria-laszczyk.pl

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu