Jakie zapisy powinny znajdować się w Kontrakcie U18 zawieranym przez młodego piłkarza z klubem?

Na początku należy zaznaczyć, że Kontrakt U18 jest jedyną umową regulującą stosunki prawne w zakresie uprawiania sportu piłki nożnej zawieraną pomiędzy klubem a zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia. Inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne. Wobec powyższego wszelkie ustalenia, które mają być spisane pomiędzy klubem, a zawodnikiem dotyczące uprawniania piłki nożnej muszą znaleźć się koniecznie w Kontrakcie U18. Uregulowanie części takich ustaleń w innym dokumencie, czyli w innej umowie czy porozumieniu będzie nieważne.

Przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej jasno wskazują jakie minimalne zapisy musi zawierać każdy Kontrakt U18. Zgodnie z tymi przepisami każdy Kontrakt U18 z zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia, powinien, pod rygorem nieważności, co najmniej:

1) formułować prawa i obowiązki stron Kontraktu U18, ze szczególnym uwzględnieniem wieku zawodnika
i terminu obowiązywania Kontraktu U18,

2) określać zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18,
w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto.

3) formułować obowiązek klubu w zakresie zapewnienia zawodnikowi podlegającemu ustawowemu obowiązkowi nauki, którego miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego, w bliskim jej sąsiedztwie.

4) zawierać podpisy zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz upełnomocnionych przedstawicieli klubu.

Jeśli Kontrakt U18 nie będzie zawierał którejkolwiek z powyższych 4 regulacji to będzie on nieważny w świetle przepisów prawa piłkarskiego. Trzeba więc być bardzo precyzyjnym przy konstruowaniu tego typu umów. Kontrakt powinien również co oczywiste zawierać datę rozpoczęcia (dzień/miesiąc/rok), jak również datę zakończenia (dzień/miesiąc/rok) Kontraktu.

Niezależnie od powyższego do Kontraktu U18 - klub i zawodnik mogą wpisać dodatkowe ustalenia np.: w zakresie zwrotu kosztów podróży poniesionych przez zawodnika w związku z udziałem w meczach, czy zwrotu kosztów na wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie.

Oprócz powyższych zapisów kontraktowych, tak jak przy zwykłem kontrakcie o profesjonalne uprawnienie piłki nożnej, kontrakt powinien także zawierać m.in.:

 1. dane dotyczące imienia i nazwiska, daty urodzenia, narodowości oraz stałego adresu zamieszkania zawodnika oraz dane dotyczące imienia i nazwiska, narodowości oraz stałego adresu zamieszkania jego przedstawicieli ustawowych,

 2. dane dotyczące firmy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji prowadzonych na podstawie przepisów prawa powszechnego, adresu klubu oraz imienia i nazwiska osób reprezentujących klub wraz ze wskazaniem podstawy reprezentacji,

 3. dane dotyczące imienia i nazwiska osób uczestniczących w negocjacjach lub będących przy podpisaniu Kontraktu (np. tłumacz, doradca prawny zawodnika, pośrednik transakcyjny), oraz podpis tych osób,

 4. wskazanie innego poza językiem polskim, języka obcego stosowanego przy czynnościach prawnych oraz wymianie informacji pomiędzy klubem a zawodnikiem nie władającym językiem polskim, przy czym w takim wypadku Kontrakt musi być dwujęzyczny i określać która wersja językowa Kontraktu jest wiążąca na wypadek rozbieżności w treści,

 5. wskazanie prawa, któremu Kontrakt podlega oraz jurysdykcji zgodnej z obowiązującymi przepisami FIFA i PZPN,

 6. określenie zasady zachowania poufności Kontraktu,

 7. wskazania adresów mailowych stron, na które doręczana może być korespondencja związana z Kontraktem, wywołująca skutki prawne,

 8. zobowiązanie klubu do zapewnienia zawodnikowi warunków do podnoszenia kwalifikacji sportowych, w szczególności poprzez umożliwienie mu uczestniczenia w treningach zespołowych,

 9. określenie czasu wykonywania obowiązków kontraktowych przez zawodnika uwzględniającego rozmiar jego zadań wynikających z Kontraktu,

 10. określenie zasad korzystania przez klub z wizerunku zawodnika, przy czym w przypadku uprzedniego zawarcia przez zawodnika umowy przenoszącej prawa do wykorzystania wizerunku zawodnika na inny podmiot, okoliczność ta powinna być w Kontrakcie wskazana,

 11. określenie sposobu uczestnictwa w edukacji szkolnej dla zawodników kontynuujących edukację,

 12. określenie okresu wypoczynku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia indywidualnego zawodnika, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 4 tygodnie w każdym 12 miesięcznym okresie obowiązywania Kontraktu, w tym minimum 14 dni kalendarzowych w okresie ciągłym uzgodnionym przez Strony,

 13. zobowiązanie klubu do przestrzegania przepisów dotyczących praw człowieka, w tym prawa do swobodnej wypowiedzi zawodnika w zakresie nie wykraczającym poza ochronę swojego słusznego interesu oraz zakazu dyskryminacji zawodnika,

 14. zobowiązanie klubu do zwalniania zawodnika w przypadku powołania go do gry w reprezentacji narodowej, w terminach FIFA,

 15. zobowiązanie klubu do ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych z uprawiania sportu piłki nożnej zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz przepisami FIFA,

 16. informacje dotyczące zakresu świadczeń klubu wobec zawodnika z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, osobowego i majątkowego oraz sposobu rozliczania obciążeń podatkowych,

 17. informacje dotyczące zasad i warunków prowadzenia i przechowywania oraz dostępu zawodnika do odpowiednich rejestrów dotyczących stanu zdrowia zawodnika związanego z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej, przy uwzględnieniu zasad ochrony danych osobowych,

 18. zobowiązanie zawodnika do reprezentowania klubu w krajowych i międzynarodowych zawodach piłkarskich na najwyższym możliwym poziomie oraz do przestrzegania przepisów gry w piłkę nożną,

 19. zobowiązanie zawodnika do aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym i współzawodnictwie sportowym, zgodnie z instrukcjami sztabu szkoleniowego klubu,

 20. zobowiązanie zawodnika do prowadzenia zdrowego trybu życia i zachowywania wysokiej sprawności fizycznej,

 21. zobowiązanie zawodnika do uczestniczenia w wydarzeniach sportowych i społecznych, w tym marketingowych, reklamowych i promocyjnych wskazanych przez Klub,

 22. zobowiązanie zawodnika do regularnego poddawania się badaniom lekarskim zalecanym przez lekarza klubowego oraz do stosowania wyłącznie środków farmakologicznych przypisanych przez lekarza klubowego lub z nim uzgodnionych,

 23. zobowiązanie zawodnika do przestrzegania przepisów antydopingowych,

 24. zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego powiadomienia klubu o wypadku lub chorobie wraz z dostarczeniem stosownego zaświadczenia lekarskiego oraz do stosowania się do poleceń sztabu medycznego klubu w związku z niezdolnością do wykonywania obowiązków kontraktowych,

 25. zobowiązanie zawodnika do dbania o mienie klubu i przyjęcie przez zawodnika odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt sportowy,

 26. zobowiązanie zawodnika do nie podejmowania działań mogących narazić dobre imię klubu, jego właścicieli, sponsorów oraz osób z nim bezpośrednio związanych, a także organizatorów lub podmiotów prowadzących rozgrywki,

 27. zobowiązanie zawodnika do przestrzegania w rozsądnych granicach poleceń władz klubu w zakresie dotyczącym aktywności pozapiłkarskiej (lokalizacja miejsca zamieszkania w okresie obowiązywania Kontraktu, sposób spędzania wolnego czasu, wyłączenie określonego rodzaju aktywności sportowej, ograniczenie dopuszczalności prowadzenia czasochłonnej aktywności pozasportowej),

 28. zobowiązanie Zawodnika do przestrzegania zakazu udziału w zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby klub i zawodnik zawarli w umowie jeszcze inne niż powyżej wymienione, dodatkowe zapisy.

Pamiętać jednak należy, że obligatoryjnym postanowieniem Kontraktu lub załącznikiem do Kontraktu jest podpisane przez Zawodnika oświadczenie przestrzegania reguł „fair play”. Kontrakt musi być sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z jego stron oraz dla podmiotu prowadzącego rozgrywki piłkarskie w celu rejestracji w Polskim Związku Piłki Nożnej.

W świetle nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych (RODO), a więc także ochrony danych osobowych zawodników - załącznikiem do każdego Kontraktu U18 powinna być koniecznie klauzula informacyjna RODO.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu