Jakie dokumenty należy przygotować aby otrzymać dotacje na budowę lub renowacje infrastruktury sportowej?

W poprzednich wpisach informowałem o bieżących programach dotacyjnych na infrastrukturę sportową, które pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki, funduszy Unii Europejskiej czy innych inicjatyw.

Pojawiające się programy mają to do siebie, że w wyznaczonym z góry terminie (najczęściej ok. 1-2 miesiące) podmiot ubiegający się o taką dotacje musi przygotować wniosek o przyznanie dotacji, do którego muszą być już załączone wcześniej przygotowane dokumenty. Zdobycie niektórych dokumentów może zająć jednak kilka tygodni, a nawet miesięcy, co sprawia że podmiot taki nie jest w stanie zdążyć przed końcowym terminem jaki został wyznaczony na złożenie wniosku dotacyjnego. I tu powstaje duży problem dla wnioskodawców. Większość podmiotów, które chciałby skorzystać z takich dotacji, nie jest w stanie w zakreślonym terminie przygotować wszystkich wymaganych dokumentów, a tym samym podmioty te nie mają szansy złożyć skutecznego wniosku dotacyjnego.

W związku z powyższym w dzisiejszym wpisie postaram się wskazać jakie dokumenty zazwyczaj wymagane są podczas procedur składania wniosków o przyznanie dotacji w projektach infrastrukturalnych. Wcześniejsze przygotowanie poniższych dokumentów zapewni większą szanse na złożenie skutecznego wniosku dotacyjnego w wyznaczonym terminie tj.: w momencie kiedy pojawią się już ogłoszenia na nowe konkursy w zakresie przyznawania środków finansowych na budowę czy renowację infrastruktury sportowej.

 

Zazwyczaj do wniosku inwestycyjnego należy załączyć następujące dokumenty:

1.dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek inwestycyjny do działania w imieniu wnioskodawcy, czyli np.: jeśli klub piłkarski działa jako stowarzyszenie lub spółka to takim dokumentem może być wydruk Krajowego Rejestru Sądowego w którym wskazane są osoby zasiadające w zarządzie.

2.dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji projektu tj.:

a) decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku pozytywnej oceny wniosku i zakwalifikowania go do dofinansowania, wnioskodawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, dostarczyć ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej z zaświadczeniem o braku sprzeciwu,

b) podstawowe elementy dokumentacji technicznej tj.: plan zagospodarowania terenu, główne rzuty poziome i przekroje, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych,

c) zbiorcze zestawienie wszystkich kosztów inwestycji,

d) harmonogram rzeczowo – finansowy zadania inwestycyjnego,

e) dokumentacje zdjęciową na nośniku elektronicznym, obrazującą stan już istniejącego obiektu.

 

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(w przypadku umowy dzierżawy, należy dołączyć kopię stosownej umowy, która musi jeszcze obowiązywać przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia złożenia wniosku),

4. dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, innych niż dofinansowanie (tzw.: wkład własny), w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym tj. w szczególności:

a) pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego,

b)umowę zawartą przez wnioskodawcę z bankiem lub pożyczkodawcą, bądź też wydane przez nie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,

c) dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienia ich przyznania.

 

5. w przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych (czyli w klubach piłkarskich), dodatkowo należy zazwyczaj złożyć:

a) dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami,

b) statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy,

c) zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem np.: dla uczniowskich klubów sportowych.

 

6. projekt regulaminu korzystania z obiektu sportowego którego dotyczy zadanie inwestycyjne (np.: hali sportowej), uwzględniający sposób i warunki jego udostępniania.

7. zarchiwizowaną elektronicznie pełną dokumentacje wniosku inwestycyjnego (np. płyta CD/DVD).

 

Mam nadzieje, że powyższe informacje pozwolą właścicielom klubów piłkarskich skuteczniej przygotować się do konkursów dotacyjnych umożliwiających otrzymanie środków na budowę lub renowację infrastruktury sportowej, w tym: boisk, hal, muraw, oświetlenia boiskowego, trybun, czy szatni piłkarskich.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w przygotowaniu dokumentacji dotacyjnej zapraszam do kontaktu.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu