Jak powinien być skonstruowany Kontrakt U18 ?

Kontrakt U18 może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia.

Należy pamiętać, że Kontrakt U18 może być zawarty na okres nie dłuższy niż 3 lata. Jednak kontrakt obowiązujący w dniu ukończenia przez zawodnika 18 roku życia zachowuje w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu na osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności. Może się więc zdarzyć, że Kontrakt U18 będzie obowiązywał również zawodnika pełnoletniego.

Kontrakt U18 jest zwykłą umową cywilnoprawną, wobec czego strony mogą co do zasady w sposób swobodny ustalić jego warunki. Należy jednak pamiętać, że pod rygorem nieważności taki kontrakt musi co najmniej:

a) formułować prawa i obowiązki stron, ze szczególnym uwzględnieniem wieku zawodnika i terminu obowiązywania Kontraktu U18,

b) określać zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto,

c) formułować obowiązek Klubu w zakresie zapewnienia zawodnikowi podlegającemu ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania kontraktu, którego miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego, w bliskim jej sąsiedztwie,

d) zawierać podpisy zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz uprawnionych przedstawicieli klubu.

 

Co do podpisów na kontrakcie po stronie zawodnika niepełnoletniego to kontrakt taki może być zawarty wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których podpisy powinny znajdować się na Kontrakcie U18, obok podpisu Zawodnika. Powyższa zgoda może zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych z poświadczonymi notarialnie podpisami tych osób. W przypadku braku uzyskania takiej zgody przez zawodnika to zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia, może wystąpić do sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie Kontraktu U18.

Dodatkowo Kontrakt U18 może określać zasady zwrotu kosztów podróży poniesionych przez zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów wydatkowanych na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie.

Warto również pamiętać, że Kontrakt U18 jest jedyną umową regulującą stosunki prawne w zakresie uprawiania sportu piłki nożnej zawieraną pomiędzy klubem a zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia. Inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne.

Na koniec należy zaznaczyć, że stronom Kontraktu U18 nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani też odstąpienia od takiego kontraktu. Kontrakt U18 może być natomiast rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu