Zachowanie płynności finansowej przez kluby piłkarskie ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia niezakłóconej bieżącej działalności. Brak terminowej zapłaty wierzytelności przez kontrahentów – dłużników jest najczęstszą przyczyną powstawania zatorów płatniczych, w tym zatorów w terminowych wypłatach wynagrodzenia na rzecz zawodników. Jakie są sposoby na szybkie odzyskanie długu? Procedura odzyskiwania należności co do zasady powinna składać się z następujących etapów: monitu telefonicznego dłużnika, pisemnego wezwania dłużnika do zapłaty należności wysłanego za potwierdzeniem odbioru, pozwu o zapłatę, najczęściej pozwu z postępowaniu upominawczym lub nakazowym, uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego – komorniczego.

Powyższa procedura może być poprzedzona wszczęciem mediacji z dłużnikiem, która doprowadzi do dobrowolnej spłaty zadłużenia i pozwoli zachować dobre relacje biznesowe z kontrahentem  na przyszłość. Prowadzenie mediacji lub negocjacji może być prowadzone w imieniu klubu piłkarskiego przez profesjonalnego pełnomocnika np.: radcę prawnego. Odzyskanie długu na etapie mediacyjnym pozwoli wierzycielowi uniknąć ponoszenia znacznych kosztów postępowania sądowego, długotrwałego procesu oraz bezskuteczności prowadzonej egzekucji (uciekanie z majątkiem przez dłużnika). Polubowne rozwiązywanie sporów przyczynia się również do kreowania wśród obecnych i przyszłych kontrahentów pozytywnego wizerunku klubu piłkarskiego.

Co zrobić kiedy dłużnik ukrywa majątek? W przypadku kiedy ujawniony w toku postępowania egzekucyjnego majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie całości należności wierzyciela, jednym ze sposobów na odzyskanie długu jest wniesienie przez wierzyciela do sądu wniosku o wyjawienie majątku dłużnika. Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku również przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, jeżeli po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty należności, a dłużnik nie spełnił świadczenia oraz w przypadku, gdy wierzyciel uprawdopodobni, że nie uzyska w pełni zaspokojenia swojej należności ze znanego mu majątku dłużnika.

Wniosek o wyjawienie majątku składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika. Wniosek o wyjawienie majątku podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 40 złotych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające bezskuteczność egzekucji, a w przypadku składania wniosku przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego należy do wniosku dołączyć tytuł egzekucyjny oraz wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru.

Na rozprawie sądowej następuje odebranie od dłużnika przyrzeczenia co do prawdziwości udzielonych informacji, ponadto dłużnik składa pisemny wykaz majątku ze wskazaniem posiadanych rzeczy i miejsca, gdzie one się znajdują. Dodatkowo wierzyciel ma możliwość rozpytania dłużnika, co do posiadanych przez niego składników majątku, w szczególności środków utrzymania, miejsca zamieszkania i tytułu prawnego do lokalu, otrzymanych darowizn, posiadanych wierzytelności oraz oszczędności. Co ważne, w toku przesłuchania dłużnika, wierzyciel ma możliwość ustalenia, czy dłużnik dokonał zbycia posiadanego majątku jeszcze przed wszczęciem egzekucji, co może umożliwić wierzycielowi doprowadzenie do sądowego uznania takiej czynności za bezskuteczną i w przyszłości pozwoli mu prowadzić egzekucje ze zbytego przez dłużnika majątku.

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu