Dziś przedstawię porównanie rodzajów umów trenerskich. Nie wiesz, która umowa jest dla Ciebie korzystniejsza – umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, a może samozatrudnienie lub spółka? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na moim Blogu.

Najważniejszą sprawą jest wybór odpowiedniej formy zatrudnienia. Należy mieć na uwadze, że wybór najlepszej formy prawnej zatrudnienia powinien być z jednej strony zgodny z prawem, a zarazem zoptymalizowany podatkowo, tak aby przynosił korzyści finansowe obu stronom umowy. Może zdarzyć się tak, że np. umowa zlecenia, czy umowa o dzieło na podstawie której trener świadczy pracę podczas której codziennie przebywa w klubie i wykonuje zadania pod kierownictwem i nadzorem zarządu klubu, zostanie podczas kontroli Inspekcji Pracy lub podczas kontroli organów skarbowych zakwestionowana. W konsekwencji takiego zakwestionowania umowy cywilnoprawnej, może na klub zostać nałożony obowiązek zapłaty zaległych składek i podatków wraz z odsetkami karnymi. Organy mogą bowiem uznać, że charakter zatrudnienia trenera odpowiada w rzeczywistości zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, mimo że pomiędzy stronami została zawarta umowa cywilnoprawna.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że również trenerzy wykonujący w rzeczywistości pracę mającą znamiona stosunku pracy, a pracujący w klubie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pracujący w ogóle bez umowy, mają uprawnienie do złożenia w Sądzie Pracy pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy.

 

Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych faktów o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Należy podkreślić, że zatrudnienie wykonywane w warunkach określonych powyżej  jest zawsze zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy (czyli umowy o pracę) bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Od strony prawnej nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę inną umową cywilnoprawną w przypadku wykonywania pracy na rzecz klubu, pod jego nadzorem oraz w miejscu określonym przez klub.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę determinuje to, że co do zasady wynagrodzenie z umowy o pracę nie może być uzależnione od osiągniętego rezultatu sportowego. Umowa o pracę nie jest bowiem umową rezultatu, a umową na podstawie której pracownik, czyli trener ma wykonywać określoną pracę, czyli przeprowadzać treningi i prowadzić zespół w rozgrywkach, a wynagrodzenie należy mu się już za samo wykonywanie tej pracy. Możliwe są oczywiście np. dodatkowe nagrody za określony rezultat, ale nie mają one żadnego wpływu na zasadnicze wynagrodzenie. Trener wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę korzysta z najszerszego wachlarza ochronnego przewidzianego dla pracowników w polskim prawie.

Jeśli chodzi o umowy o pracę to oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Ponadto, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, powinna być wskazana rzeczywista (zgodna z rzeczywistością) - przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W przypadku wskazania przez pracodawcę – czyli klubu, nieprawidłowej, tj. niezgodnej z przepisami Kodeksu Pracy przyczyny wypowiedzenia umowy, pracownik – trener ma możliwość odwołania się do Sądu Pracy, gdzie może domagać się m.in. przywrócenia go do pracy na dotychczasowych warunkach zatrudnienia lub odszkodowania.

Warto na koniec zaznaczyć, że zaległe wynagrodzenie z umowy o pracę będzie w dość szybki i łatwy sposób dochodzone w postępowaniu sądowym w Sądzie Pracy. Natomiast w przypadku upadłości klubu lub jego niewypłacalności - możliwa będzie zastępcza wypłata wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W kolejnych wpisach napiszę o zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia, umowy o działo oraz o tak zwanym samozatrudnieniu trenerów piłki nożnej.

 

 

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu